วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 26, 2024
หน้าแรกการเมืองประชาชนสามารถลงสมัคร สว. เพื่อ โหวต สว. ระบบใหม่ “แบ่งกลุ่มอาชีพ” – “เลือกกันเอง” ได้...

ประชาชนสามารถลงสมัคร สว. เพื่อ โหวต สว. ระบบใหม่ “แบ่งกลุ่มอาชีพ” – “เลือกกันเอง” ได้…

-

อ่านข่าวนี้กดที่นี่

ประชาชนก็เลือกได้ ถ้าเข้าไปสมัคร!

การสรรหาสว. ด้วยระบบ “แบ่งกลุ่มอาชีพ” และ “เลือกกันเอง” เป็นนวัตกรรมอย่างหนึ่งที่พลพรรคของ คสช. ออกแบบไว้เพื่อหวังยึดกุม สว. ในระยะยาว ระบบการเลือกกันเองระหว่างผู้สมัคร จากระดับอำเภอแและจังหวัด เอื้อสำหรับคนที่มีเครือข่าย และมีอิทธิพลอยู่ในพื้นที่ ระบบการคัดเลือกหลายรอบ และค่าธรรมเนียม 2,500 บาท เป็นข้อจำกัดสำหรับคนที่ทำงานหาเช้ากินค่ำและไม่มีเงินทอง

ระบบนี้จึงเป็นการคัดเลือกสว. จากคนที่ “มีเพื่อน มีเงิน และมีเวลา”

เอื้อสำหรับการจัดตั้งคนไปสมัครและโหวตเลือกพวกเดียวกันเอง แต่ผลลัพธ์สุดท้ายอาจ “ล็อก” ไม่ได้ง่าย หากมีผู้สมัครเข้าร่วมกระบวนการจำนวนมาก คนที่สมัครเข้าไปอย่าง “อิสระ” ก็จะออกเสียงได้ตามเจตจำนงของตัวเอง ยิ่งมีคนสมัครมาก ก็ยิ่งเกิดการมีส่วนร่วมมาก ทำลายโอกาสของเสียง “จัดตั้ง” และเพิ่มโอกาสได้ สว. ที่เป็นตัวแทนจากความคิดเห็นหลากหลายมากขึ้น

สมัคร สว. ≠ อยากเป็น สว.​ เอง สมัคร สว. เพื่อ มีสิทธิมีเสียง ได้ดังนี้

 • ผู้สมัครจะมีโอกาสลงคะแนนโหวตให้กับผู้สมัครคนอื่นๆ ทั้งในกลุ่มตัวเองและต่างกลุ่ม
  เป็นช่องทางเดียวที่จะมีโอกาสได้เลือกคนที่มีแนวคิด อุดมการณ์ ความฝัน สอดคล้องกับตัวเอง
 • ผู้สมัครจะมีโอกาสลุ้นเข้ารอบ เพื่อไปโหวตให้กับผู้สมัครอีกหลายคนอีกหลายครั้ง
  ถ้าเข้ารอบสุดท้ายก็มีโอกาสเป็นเสียงตัดสินคนที่จะได้เป็น สว. จริงๆ หรือมีโอกาสได้เป็น สว. เพื่อทำตามความฝันของตัวเอง
 • ผู้สมัครที่ได้เข้าร่วมกระบวนการ จะมีโอกาสช่วยกัน “จับตา” สังเกตสิ่งผิดปกติ
  หากมีการ “จัดตั้ง” หรือ “ล็อกผล” ในกลุ่มผู้สมัครคนอื่น ก็จะนำมาเปิดโปงป้องกันการโกงได้

คุณสมบัติผู้สมัครสว. 

 • ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
 • ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 40 ปี ในวันที่สมัครรับเลือก
 • มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ หรือทำงานในด้านที่สมัครไม่น้อยกว่าสิบปี ไม่นับรวมกลุ่มที่ 8 คือ กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น ประชาสังคม องค์กรสาธารณประโยชน์
 • ต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 1). เกิดในอำเภอที่ลงสมัครรับเลือก 2). มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของอำเภอที่ลงสมัครรับเลือก เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปีนับถึงวันที่สมัคร 3). เคยทำงานอยู่ในอำเภอที่สมัครรับเลือก เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปีนับถึงวันที่สมัคร 4). เคยทำงานหรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอยู่ในอำเภอที่สมัครรับเลือก แล้วแต่กรณี เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปี 5). เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในอำเภอที่สมัครรับเลือกเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า สองปีการศึกษา

คุณสมบัติ ต้องห้ามสมัครสว.

 • ติดยาเสพติดให้โทษ
 • เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
 • เป็นเจ้าของ หรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ
 • เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
 • อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่
 • วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 • อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราว หรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
 • ต้องคำพิพากษาให้จำคุก และถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล
 • เคยได้รับโทษจำคุก โดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงสิบปีนับถึงวันเลือกในระดับอำเภอ ยกเว้นความผิดที่กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 • เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทำการทุจริต หรือประพฤติมิชอบในวงราชการ
 • เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติ หรือเคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกเพราะกระทำความผิดตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 • เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือ ต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดในกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด การพนัน การค้ามนุษย์ หรือการฟอกเงิน
 • เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง
 • อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
 • เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ
 • เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ
 • เคยพ้นจากตำแหน่งเพราะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า มีการเสนอ การแปรญัตติ หรือ การกระทำด้วยประการใดๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ มีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในการใช้งบประมาณรายจ่าย
 • เคยพ้นจากตำแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาว่า เป็นผู้มีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติ หรือกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง
 • เป็นข้าราชการ
 • เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็น สส. มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี นับถึงวันสมัครรับเลือก
 • เป็นสมาชิกพรรคการเมือง
 • เป็นหรือเคยเป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง เว้นแต่ได้พ้นจากการดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี นับถึงวันสมัครรับเลือก
 • เป็นหรือเคยเป็นรัฐมนตรี เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นรัฐมนตรีมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี นับถึงวันสมัครรับเลือก
 • เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี นับถึงวันสมัครรับเลือก
 • เป็นบุพการี คู่สมรส หรือบุตร ของผู้ดำรงตำแหน่ง สส. สว. ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ผู้สมัครรับเลือกเป็น สว. ในคราวเดียวกัน หรือผู้ดำรงตำแหน่งใดในศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระ
 • เคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ

ผู้สมัครเลือกได้ว่า มีคุณสมบัติเข้ากลุ่มไหน

 • กลุ่มบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง
 • กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
 • กลุ่มการศึกษา
 • กลุ่มสาธารณสุข
 • กลุ่มทำนา ทำไร่
 • กลุ่มทำสวน ประมง เลี้ยงสัตว์
 • กลุ่มลูกจ้าง ผู้ใช้แรงงาน
 • กลุ่มผู้ประกอบกิจการ SMEs
 • กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่น
 • กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม
 • กลุ่มสิ่งแวดล้อม อสังหาริมทรัพย์ พลังงาน
 • กลุ่มท่องเที่ยว โรงแรม
 • กลุ่มวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
 • กลุ่มศิลปะ ดนตรี บันเทิง กีฬา
 • กลุ่มประชาสังคม
 • กลุ่มสื่อสารมวลชน นักเขียน
 • กลุ่มอาชีพอิสระ
 • กลุ่มสตรี
 • กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ ชาติพันธุ์
 • กลุ่มอื่นๆ

สมัคร สว. ได้ที่ไหน? 

ผู้มีคุณสมบัติไปสมัคร สว. ได้ที่อำเภอหรือเขต ซึ่งเคยมีความเกี่ยวข้องด้วย

 • อำเภอที่เกิด
 • อำเภอที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี (นับถึงวันสมัคร)
 • อำเภอที่ทำงานติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี (นับถึงวันสมัคร)
 • อำเภอที่เคยทำงาน หรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • อำเภอของสถานศึกษาที่เคยศึกษาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปีการศึกษาตั้งอยู่

**เลือกเองว่า อยากสมัครที่ไหน เลือกสมัครได้อำเภอเดียวเท่านั้น

ไทม์ไลน์ การเลือก สว. จะเสร็จใน 2 เดือน

 • 11 พฤษภาคม 2567 สว. ชุดเดิมหมดอายุ
 • อย่างเร็ว 12 พ.ค. ออกพระราชกฤษฎีกาให้เลือก สว. ชุดใหม่*
 • ประมาณ 27 พ.ค. – 2 มิ.ย. เปิดรับสมัครผู้ประสงค์เป็น สว.
 • ภายใน 22 มิ.ย. เลือกระดับอำเภอ
 • +7 วัน เลือกระดับจังหวัด
 • +10 วัน เลือกระดับประเทศ
 • อย่างเร็ว 14 ก.ค. ประกาศผลผู้ได้เป็น สว.

**หากตราพระราชกฤษฎีกาช้า กรอบเวลาก็จะช้าออกไป

ขั้นตอนวิธีการคัดเลือก  แบบ “เลือกกันเอง” และ “เลือกไขว้”

พ.ร.ป.สว.ฯ  มาตรา 40-42 ออกแบบการเลือก สว. เป็นสามระดับ ดังนี้

ระดับอำเภอ

 1. ผู้สมัครจะเข้า “กลุ่มอาชีพ” ตามที่สมัคร เลือกกันเองในกลุ่ม ไม่เกิน 2 โหวต โหวตตัวเองได้ โหวตคนเดียวสองคะแนนไม่ได้ เลือกเอา 5 อันดับแรกจากแต่ละกลุ่ม
 2. จับสลากแบ่งสาย แต่ละสายมี 3-5 กลุ่ม
 3. ผู้ที่ได้ 5 อันดับแรก โหวตผู้สมัครกลุ่มอื่นในสายเดียวกันกลุ่มละ 1 โหวต
 4. ผู้ชนะ 3 อันดับแรกของแต่ละกลุ่ม ผ่านเข้าสู่สนามระดับจังหวัด

ระดับจังหวัด

 1. ผู้ชนะจากระดับอำเภอจะมาอยู่ใน “กลุ่มอาชีพ” ระดับจังหวัด เลือกกันเองในกลุ่ม ไม่เกิน 2 โหวต โหวตตัวเองได้ โหวตคนเดียวสองคะแนนไม่ได้ เลือกเอา 5 อันดับแรกจากแต่ละกลุ่ม
 2. จับสลากแบ่งสาย แต่ละสายมี 3-5 กลุ่ม
 3. ผู้ที่ได้ 5 อันดับแรก โหวตผู้สมัครกลุ่มอื่นในสายเดียวกันกลุ่มละ 1 โหวต
 4. ผู้ชนะ 2 อันดับแรกของแต่ละกลุ่ม ผ่านเข้าสู่สนามระดับประเทศ

ระดับประเทศ

 1. ผู้ชนะจากระดับจังหวัดจะมาอยู่ใน “กลุ่มอาชีพ” ระดับประเทศ แล้วเลือกกันเองในกลุ่ม ไม่เกิน 10 โหวต โหวตตัวเองได้ โหวตคนเดียวหลายคะแนนไม่ได้ เลือกเอา 40 อันดับแรกจากแต่ละกลุ่ม
 2. จับสลากแบ่งสาย แต่ละสายมี 3-5 กลุ่ม
 3. ผู้ที่ได้ 40 อันดับแรก โหวตผู้สมัครกลุ่มอื่นในสายเดียวกันกลุ่มละ 5 โหวต
 4. ผู้ชนะคือ 10 อันดับแรกของแต่ละกลุ่ม ได้เป็นสว.
  อันดับที่ 11-15 ของแต่ละกลุ่ม เป็นรายชื่อสำรอง

ปล. ถ้ามีผู้สมัครในกลุ่มนั้นๆ ไม่ครบ ใครมาก็เข้ารอบเลย
ปล.2 ถ้าโหวตแล้วได้คะแนนเท่ากัน ให้จับสลาก

#เอมหาชัย
#เอมหาชัยhttps://www.kochasrinews.com
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ข่าวยอดนิยมในสัปดาห์