วันพุธ, พฤษภาคม 29, 2024

กองบรรณาธิการ

นางสาวภัทรวรรณ ศรีสิงห์
ผู้อำนวยการ (คชสีห์นิวส์ 3)
นายสุรเดช ฤกษ์งาม
บรรณาธิการบริหาร (คชสีห์นิวส์ 2)
นายวิวัฒน์วงศ์ ชาญศิริศักดิ์สกุล
บรรณาธิการข่าววิทยุสมัครเล่น (คชสีห์นิวส์ 4)
นายสมเกียรติ แซ่ฮุ้ย
รองผู้อำนวยการ (คชสีห์นิวส์ 5)
นายชินกฤต ตันสตูล
รองผู้อำนวยการ (คชสีห์นิวส์ 6)
นายสืบสวัสดิ์ สุขธนโชติอุดม
รองบรรณาธิการบริหาร (คชสีห์นิวส์ 7)
นางนิอร บุญญลาภาเลิศ
รองผู้อำนวยการ (คชสีห์นิวส์ 8)
นายปรีชา ชัยฤทธิ์
รองผู้อำนวยการ (คชสีห์นิวส์ 9)
คชสีห์นิวส์ 10
บรรณาธิการฝ่ายการข่าว (คชสีห์นิวส์ 10)
นายชยาภัทร ลี้เจริญวณิชย์
บรรณาธิการข่าวอาชญากรรม (คชสีห์นิวส์ 11)
นางชนกนันท มันตาภรณ์
บรรณาธิการข่าวกู้ชีพกู้ภัย (คชสีห์นิวส์ 12)
นายอนุกรณ์ ประภาวีระ
บรรณาธิการข่าวกีฬา (คชสีห์นิวส์ 13)
นายจำรัส ตุ้มท่าไม้
บรรณาธิการข่าวภูมิภาค (คชสีห์นิวส์ 14)
นายบุญส่ง วงค์แสง
บรรณาธิการข่าวทั่วไป (คชสีห์นิวส์ 15)
นายกิตติ รอดสุวรรณ
รองบรรณาธิการบริหาร (คชสีห์นิวส์ 16)
นายปฏิพล เกณทวี
บรรณาธิการข่าวต่างประเทศ (คชสีห์นิวส์ 17)
นายธีรยุทธ ชมแข
บรรณาธิการข่าวพระราชสำนัก (คชสีห์นิวส์ 18)
นายคณิต ธงสันเที้ยะ
บรรณาธิการข่าวศาสนา (คชสีห์นิวส์ 19)
นางสาวชญาดา เชาว์มานะเดช
บรรณาธิการข่าวจิตอาสา (คชสีห์นิวส์ 20)
นายณัฐพงษ์ หอมนิยม
รองบรรณาธิการข่าวกู้ชีพกู้ภัย (คชสีห์นิวส์ 21)
นายพงศ์เดชน์ ธนาวัฒน์ชัยกุล
บรรณาธิการข่าวการเมือง (คชสีห์นิวส์ 22)
นายสุรเดช สุภา
บรรณาธิการข่าวด่วน (คชสีห์นิวส์ 23)
นายรัชเดช รอกระโทก
บรรณาธิการข่าวไอที (คชสีห์นิวส์ 24)
นายมงคล นาระจิต
หัวหน้าฝ่ายข่าวทั่วไป (คชสีห์นิวส์ 25)
นายพัชรินทร์ แท่นทอง
บรรณาธิการข่าวท้องถิ่น (คชสีห์นิวส์ 26)
นางสาวนฤมล แสนปัญญา
บรรณาธิการอํานวยการ (คชสีห์นิวส์ 27)
นางสาวณัฐชนา เหเจริญศรี
บรรณธิการข่าว เด็ก สตรี และ ผู้สูงอายุ (คชสีห์นิวส์ 28)
นายณัทธนา รางวัลหลาย
บรรณาธิการข่าวออนไลน์ (คชสีห์นิวส์ 31)