วันศุกร์, มีนาคม 24, 2023

คณะผู้บริหาร กทม. เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

(10 ก.พ. 66) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการแสดงผลงานภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ในการนี้ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และรับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ...

ราชกิจจาฯ กฎกระทรวง ปลดล็อก “ผลิตสุรา” มีผลใช้บังคับ 2 พฤศจิกายน 2565

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กฎกระทรวง การผลิตสุรา พ.ศ. 2565 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง และมาตรา 153 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 โดยกฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป หรือมีผลตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป กฎกระทรวงการอนุญาตผลิตสุรา พ.ศ. ....เป็นการปรับปรุงคุณสมบัติของผู้ขอใบอนุญาตผลิตสุรา รวมทั้งปรับปรุงขั้นตอนและวิธีการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตผลิต "สุรา" ให้สอดคล้องกับบริบทของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตสุรา ในปัจจุบันให้มากขึ้น กฎกระทรวงการผลิตสุรา พ.ศ....

ราชกิจจาฯ ประกาศ ใช้มือถือขณะขับรถต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ไร้สาย มีผลทันที

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ในวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2565 ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ขับขี่ขณะขับรถ พ.ศ. 2565 โดยที่มาตรา 43 (9) แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2565 ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถในขณะใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ เว้นแต่การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยผู้ขับขี่ไม่ต้องถือหรือจับโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้นตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประกาศกำหนด เพื่อความปลอดภัยในกรณีผู้ขับขี่มีความจำเป็นต้องใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในขณะขับรถ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 43 (9) แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522...

ราชกิจจาฯ สั่งยกเลิก โควิด 19 จากโรคติดต่ออันตราย เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง

ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข สั่งยกเลิกโรคโควิด 19 จากโรคติดต่ออันตราย เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป หลังสถานการณ์การระบาดทั่วโลกมีแนวโน้มลดลง รวมถึงจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตก็ลดลงตามลำดับ ขณะที่วัคซีนในประเทศมีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน วันที่ 20 กันยายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 2 ฉบับ ลงนามโดยนายอนุทิน อนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 พ.ศ. 2565...

ราชกิจจาฯ ประกาศปรับค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศแล้ว สูงสุด 354 บาท มีผล 1 ตุลาคม 2565 นี้

วันที่ 20 กันยายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 11) ด้วยคณะกรรมการค่าจ้างได้มีการประชุมศึกษาและพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับอยู่ ประกอบกับข้อเท็จจริงอื่นตามที่กฎหมายกำหนด เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 และมีมติเห็นชอบให้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเพื่อใช้บังคับแก่นายจ้างและลูกจ้างทุกคน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 79 (3) และมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ....

โปรดเกล้าฯ ให้ 6 นายทหารชั้นนายพล รับราชการสนองพระเดชพระคุณ

วันที่ 6 กันยายน 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2565 มีเนื้อหาว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารชั้นนายพลรับราชการสนองพระเดชพระคุณ ดังต่อไปนี้ 1. พลอากาศโท นพดล เพราเพริศภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ เป็น เสนาธิการกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ 2. พลอากาศตรี ชัยณรงค์ พันธุ์เทศ เสนาธิการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ...

โควิด BA.4 BA.5 รุนแรง ราชกิจจานุเบกษา ประกาศต่อ “พ.ร.ก.ฉุกเฉิน” 2 เดือน

(27 กรกฎาคม 2565) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน "พ.ร.ก.ฉุกเฉิน" ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 19) ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 และได้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินคราวที่ 18 ออกไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นั้น โดยที่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้กลับมาระบาดรุนแรงมากขึ้นทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย เนื่องจากได้เกิดการกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ย่อย โควิด BA.4 และ BA.5 ซึ่งระบาดได้เร็วขึ้น และหลบหลีกภูมิคุ้มกันได้มากขึ้น ประกอบกับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเสี่ยง แม้จะเร่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากไม่ควบคุมการระบาดของโรคอย่างใกล้ชิด สถานการณ์การระบาดในประเทศไทยอาจจะทวีความรุนแรงมากขึ้นในช่วงปลายของไตรมาสที่สามของปี...

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “อนุสิษฐ” เป็น ส.ว. “สุภัทรา” นั่งกรรมการสิทธิมนุษยชน

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ 2 ฉบับ โดยมี นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภาผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ส่วนรายละเอียดมีดังนี้ พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) จำนวน 250 คน ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เนื่องด้วย นายวิสุทธิ์...

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ระเบียบการยึดใบอนุญาตขับขี่ และระงับการใช้รถชั่วคราว

วันที่ 14 กรกฎาคม 2565  เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบ ว่าด้วยการยึดใบอนุญาตขับขี่ การบันทึกการยึดใบอนุญาตขับขี่ด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และระงับการใช้รถเป็นการชั่วคราว พ.ศ.2565   ลงนามโดย พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  และ นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ให้มีผลบังคับใช้ เมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือ 6 เดือนนับจากนี้  มีใจความสรุปว่า ... โดยที่เป็นการสมควรกำหนดระเบียบว่าด้วยการยึดใบอนุญาตขับขี่ การบันทึกการยึดใบอนุญาตขับขี่ ด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และระงับการใช้รถเป็นการชั่วคราว หากเจ้าพนักงานจราจรเห็นว่า ผู้ขับขี่ผู้นั้นอยู่ในสภาพที่หากให้ขับรถต่อไปอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของตนเอง หรือผู้อื่น เพื่อประโยชน์ในการควบคุมวินัยจราจรของผู้ขับขี่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ...

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศยกเลิก 7 ประเทศ เป็นเขตโรคติดต่ออันตราย โควิด-19

  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิกท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19(Coronavirus Disease 2019(COVID-19)) พ.ศ. 2565 ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19(Coronavirus Disease 2019(COVID-19)) ทั่วโลกมีแนวโน้มลดลง และความเสี่ยงที่ท้องที่นอกราชอาณาจักรจะเป็นแหล่งแพร่ของโรคมีน้อยลงและมีความใกล้เคียงกัน ประกอบกับการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของประชาชนในราชอาณาจักรมีความครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันโรคเพิ่มขึ้นตามไปด้วย อีกทั้งผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรส่วนใหญ่ล้วนได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการของประเทศไทยในการเปิดรับผู้เดินทางจากทั่วโลก และเพื่อให้การป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ที่อาจจะเข้ามาในราชอาณาจักรมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการด้านวิชาการ จึงเห็นสมควรให้มีการประกาศยกเลิก สาธารณรัฐอิตาลี...

ข่าวยอดนิยมในสัปดาห์