วันพุธ, มิถุนายน 29, 2022

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ “ถอดแมสก์” สวมหน้ากากอนามัย โดยสมัครใจ มีผลทันที

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ออกข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 46 ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไป อย่างต่อเนื่องเป็นระยะ นั้น โดยที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ปัจจุบันได้คลี่คลาย และมีแนวโน้มในทางที่ดีขึ้น จากการดําเนินมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องส่งผลให้ จํานวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าวลดลงเป็นลําดับ จนสามารถผ่อนปรนบรรดามาตรการและข้อจํากัดต่าง ๆ ให้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถดํารงชีวิตและดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจแล สังคมได้ใกล้เคียงกับปกติ รวมไปถึงการผ่อนคลายข้อจํากัดเรื่องการเดินทาง โดยเฉพาะการเดินทางระหว่างประเทศจากเดิมที่เคยกําหนดเป็นมาตรการสกัดกั้นเชื้อโรคอย่างเร่งด่วน โดยปรับให้สอดคล้องกับนโยบายเปิดประเทศของรัฐบาล เพื่อรับผู้เดินทางจากทั่วโลก การดําเนินการตามแผนและมาตรการจัดการด้านสาธารณสุขทั้งหลายนี้...

​ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรมการขนส่งทางบก

วันที่ 11 มิถุนายน 2565 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดท้องที่ที่รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครสามารถใช้วิธีตกลงราคานอกจากการใช้มาตรค่าโดยสารพ.ศ. 2565 โดยที่สภาพข้อเท็จจริงในปัจจุบันรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครที่รับจ้างส่งผู้โดยสารไปยังจังหวัดต่าง ๆ ประชาชนผู้ใช้บริการและผู้รับจ้างนิยมใช้ วิธีการตกลงราคาหรือเช่าเหมาแทนการคิดค่าโดยสารจากมาตรค่าโดยสาร ซึ่งการดาเนินการด้วยวิธีการ ดังกล่าวไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน สมควรปรับวิธีการเรียกเก็บค่าจ้างบรรทุกคน โดยสารให้มีความยืดหยุ่นและมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น เกิดความคล่องตัวในการรับจ้างที่มีระยะทางไกลและเป็นไปตามความตกลงของผู้ใช้บริการและผู้ขับรถยนต์รับจ้าง อาศัยอำนาจตามความในข้อ 13 วรรคสองแห่งกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน พ.ศ. 2560 ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 อธิบดีกรมการขนส่งทางบก จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้  ข้อ 1 กำหนดท้องที่การรับจ้างของรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครที่ทำการรับจ้างนอกเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี...

​ราชกิจจานุฯ เผยเเพร่ประกาศ กระทรวงการคลังกู้เงินรัฐบาลญี่ปุ่น จำนวน 1.3 หมื่นล้านบาท อายุเงินกู้ 15 ปี

วันนี้ 10 มิถุนายน 2565 ราชกิจจานุเบกษา เผยเเพร่ประกาศ เรื่อง การกู้เงินจากรัฐบาลญี่ปุ่น เพื่อแก้ไขปัญหาเศษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคโควิด-19 กระทรวงการคลังขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่ากระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ตามมติเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565และอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 3 แห่งพระราชกำหนดให้อำานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 กระทรวงการคลังได้ลงนามในสัญญาเงินกู้กับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JapanInternational Cooperation Agency: JICA) เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 โดยมีสาระสำคัญและเงื่อนไขของการกู้เงิน ดังต่อไปนี้ 1....

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศปลดล็อก “กัญชา” พ้นยาเสพติด มีผลบังคับอีก 120 วัน

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ปลดล็อก "กัญชา" จากยาเสพติด มีผลบังคับใช้ในอีก 120 วัน วันนี้ (9 ก.พ.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2565 ที่ลงนามโดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ความว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 29 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายยาเสพติด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 ให้ยาเสพติดให้โทษที่ระบุชื่อดังต่อไปนี้ เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด (1)...

💠นายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกหน่วยงาน เร่งแก้ปัญหาปลดล็อก กรณีองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (World Anti-Doping Agency : WADA วาดา) กำชับดำเนินการด้วยความรอบคอบ ไม่ให้กระทบต่อขวัญกำลังใจนักกีฬา – แฟนกีฬาชาวไทย

💠หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งประสานไปยังวาดา เพื่อชี้แจ้งว่าประเทศไทยได้แก้ไขปัญหาข้อกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อให้วาดา ได้ปลดล็อคมาตรการต่างๆ ตามที่ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2564 หลังจากที่ได้ผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 💠ไทยได้รับการแจ้งกลับจากวาดา ว่าไทยได้ดำเนินการแก้ไขปฏิบัติตามกฎบัตรของวาดาแล้ว ซึ่งคาดว่าวาดาจะดำเนินการต่อไป ด้วยการนำประเด็นนี้เข้าที่ประชุมใหญ่วาดา ปลดประเทศไทยออกจาก “กลุ่มประเทศที่ไม่ปฏิบัติตามกฎของวาดา” ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 💠ซึ่งเมื่อปลดรายชื่อประเทศไทยแล้ว ไทยจะได้สิทธิ์ในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติได้อีกครั้ง โดยขั้นต่อไปคือการดำเนินการ เพื่อให้ไทยกลับมาใช้ธงชาติไทยในการแข่งขันระดับนานาชาติ รวมทั้งได้รับสิทธิ์ในการทำหน้าที่ของบุคลากรกีฬาไทยในนามตัวแทนรัฐบาลไทยกับองค์กรกีฬาโลกกลับคืนมา

ราชกิจจาประกาศ ลดหย่อนค่าธรรมเนียมโอน-จดจำนองบ้าน-คอนโด มีผล 18 ม.ค.นี้

ราชกิจจาประกาศ ลดใจหย่อนค่าธรรมเนียมโอน-จดจำนองบ้าน-คอนโด มีผล 18 ม.ค.-31 ธ.ค.65  เมื่อวันที่ 17 มกราคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารที่อยู่อาศัยหรืออาคารพาณิชย์ หรือที่ดินพร้อมอาคารที่อยู่อาศัยหรืออาคารพาณิชย์ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ลดหย่อนค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์และนิติกรรมจาก 2% เหลือ 0.01% ค่าจดจำนองจาก 1% เหลือ 0.01% โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม-31 ธันวาคม 2565 ครอบคลุมที่อยู่อาศัยประเภทบ้านมือสอง/ปรับปรุงโครงสร้างหนี้นอกจากบ้านใหม่เพื่อกระตุ้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ออกไปอีก 1 ปี แหล่งที่มา :...

โปรดเกล้าฯ กรรมการมหาเถรสมาคมชุดใหม่

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2564  เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้ง กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม จำนวน ๒๐ รูป ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ตามประกาศพระบรมราชโองการ แต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ นั้น...

กำหนดอัตราความเร็วสำหรับการขับรถ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดอัตราความเร็วสำหรับการขับรถ TPchannel #วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

ราชกิจจาฯ ประกาศคุมความเร็ว “บิ๊กไบค์”ขี่ในเมือง-เทศบาล-ชุมชน ห้ามเกิน80กม./ชม

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวง กำหนดอัตราความเร็วในการขับรถฯ พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎกระทรวง กำหนดอัตราความเร็วสำหรับการขับรถในทางเดินรถ พ.ศ.2564 โดยระบุว่า การขับรถในทางเดินรถที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา เขตเทศบาลนคร เขตเทศบาลเมือง หรือเขตชุมชน นั้น รถบรรทุกที่มีน้ำหนักรถเกิน 2,200 กิโลกรัม หรือ รถบรรทุกคนโดยสารที่มีที่นั่งคนโดยสารเกิน 15 คน ให้ใช้อัตราความเร็วไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง รถขณะที่ลากจูงรถอื่น รถยนต์สี่ล้อเล็ก หรือรถยนต์สามล้อ ให้ใช้อัตราความเร็วไม่เกิน 45 กิโลเมตรต่อชั่วโมง รถจักรยานยนต์...

ราชกิจจาฯ ประกาศรธน.ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้เลือกตั้งส.ส.มีบัตร 2 ใบ ผู้แทนฯแบบเเบ่งเขต 400 คน บัญชีรายชื่อ 100 คน

วันนี้ (21 พฤศจิกายน) ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ พระบรมราชโองการ มีรายละเอียดระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตรารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติมขึ้นไว้ โดยมาตรา 1 รัฐธรรมนูญนี้เรียกว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2564 .สำหรับเหตุผลในการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ คือ โดยท่ีมาตรา 83 และมาตรา 91...

ข่าวยอดนิยมในสัปดาห์

W3Schools