วันเสาร์, มิถุนายน 15, 2024
หน้าแรกการศึกษาผู้ว่าฯนครปฐม มอบเกียรติบัตรการประกวดสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ ประกวดบรรยายธรรม ให้แก่สถานศึกษาและนักเรียน

ผู้ว่าฯนครปฐม มอบเกียรติบัตรการประกวดสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ ประกวดบรรยายธรรม ให้แก่สถานศึกษาและนักเรียน

-

อ่านข่าวนี้กดที่นี่

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ที่ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบเกียรติบัตรการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน และการประกวดบรรยายธรรม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมกับ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการสวดมนต์ และได้พัฒนา การสวดมนต์ให้ถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน อีกทั้งเสริมสร้างให้นักเรียนมีคุณธรรม เข้าถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนฝึกฝนทักษะการพูดที่ถูกต้องตามหลักวาทศิลป์ผ่านกระบวนการบรรยายธรรม นอกจากนี้เพื่อเป็นเวทีให้เด็กเยาวชนได้มีโอกาสแสดงออกในมิติศาสนา และศิลปวัฒนธรรมที่งดงาม 

สำหรับผลการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับประถมศึกษา ประเภททีมหญิงล้วน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) และรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนวัดท้องไทร (ชื่นประชานุกูล) 

ระดับประถมศึกษา ประเภททีมชายล้วน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนวัดท้องไทร (ชื่นประชานุกูล) รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว (พุทธวิถีประสิทธิ์) และรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครนครปฐม (วานิชอุปถัมภ์) 

ระดับมัธยมศึกษา/ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) ประเภททีมหญิงล้วน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนราชินีบูรณะ รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย และรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนคงทองวิทยา 

ระดับมัธยมศึกษา/ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) ประเภททีมชายล้วน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนคงทองวิทยา 

ในส่วนของการประกวดบรรยายธรรม ระดับประถมศึกษาตอนต้น รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงบุญญาพร วรชิราภรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร รองชนะเลิศ อันดับ 1 เด็กหญิงชญาดา เลขะสุวรรณ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (พูลประชาอุปถัมภ์) และรองชนะเลิศ อันดับ 2 เด็กหญิงนับทอง หลงสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงธัญสุดา เสาร์ทอง โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) รองชนะเลิศ อันดับ 1 เด็กหญิงญาติกา เวชช์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา และรองชนะเลิศ อันดับ 2 เด็กหญิงโชติกา ศักดิ์สุภาพ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงปาริสา นพวงศ์ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย รองชนะเลิศ อันดับ 1 เด็กหญิงพลอยวรินทร์ ใหม่เนียม โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา และรองชนะเลิศ อันดับ 2 เด็กหญิงพลอยรัตน จ่ายโพธิ์ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) รางวัลชนะเลิศ นางสาวจันทรรัตน์ อินเอี่ยม โรงเรียนคงทองวิทยา รองชนะเลิศ อันดับ 1 นายจักรภพ บุญภิบาล โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา และรองชนะเลิศ อันดับ 2 นายธนาคิม สิกขา โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัล จะเป็นตัวแทนของจังหวัดนครปฐม ไปประกวดระดับภาคคณะสงฆ์ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง (วัดใต้) อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ต่อไป 

ข่าวยอดนิยมในสัปดาห์