วันเสาร์, มิถุนายน 15, 2024
หน้าแรกการเมืองด่วน! "พิชิต" ลาออก รมต.ประจำสำนักนายกฯ เปิดทาง "นายกฯ เศรษฐา" ทำงาน

ด่วน! “พิชิต” ลาออก รมต.ประจำสำนักนายกฯ เปิดทาง “นายกฯ เศรษฐา” ทำงาน

-

อ่านข่าวนี้กดที่นี่

“พิชิต ชื่นบาน” กลับลำ ร่อนหนังสือ ขอลาออก รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อเปิดทางนายกฯ บริหารราชการแผ่นดินราบรื่น ก่อนศาลรัฐธรรมนูญ นัด 23 พ.ค.นี้ พิจารณา รับไม่รับ คำร้อง 40 สว. ถอดถอน นายกฯ-พิชิต 

วันที่ 21 พ.ค. 67 ทําเนียบรัฐบาล นายพิชิต ชื่นบาน” กลับลำ ร่อนหนังสือ ขอลาออก รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อเปิดทางนายกฯ บริหารราชการแผ่นดินราบรื่น ก่อนศาลรัฐธรรมนูญ นัด 23 พ.ค.นี้ พิจารณา รับไม่รับ คำร้อง 40 สว. ถอดถอน นายกฯ-พิชิต

กราบเรียน นายรัฐมนตรี 21 พฤษภาคม 2567

ขอลาออกจากตําแหน่ง รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี

ในการดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ได้ยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติและ ประชาชนส่วนรวมเป็นที่สําคัญ ข้าพเจ้าเห็นว่าปัญหาของพี่น้องประชาชนยังต้องได้รับการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง หลายเรื่อง โดยเฉพาะปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำ รวมทั้งปัญหาปากท้อง เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา

แต่เมื่อมีการยื่นคําร้องเกี่ยวกับข้าพเจ้า ถึงแม้ว่าข้าพเจ้าได้ตรวจสอบและเชื่อมั่นโดยสุจริตแล้วว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายทุกประการก็ตาม แต่เรื่องนี้ได้มีการพาดพิงไปถึงท่านนายกรัฐมนตรี หัวหน้าผู้บริหารราชการแผ่นดินต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ และไม่กระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี ที่มีความจําเป็นต้องเดินหน้าด้วยความต่อเนื่อง ข้าพเจ้าจึงไม่ยึดติดกับตําแหน่ง ในลักษณะยึดถือประโยชน์ส่วนตนยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนรวม

ดังนั้น โดยหนังสือฉบับนี้ให้ถือเป็นเจตนาของข้าพเจ้าที่มีต่อนายกรัฐมนตรี “ข้าพเจ้า ขอลาออกจากการ ดํารงตําแหน่ง รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี” เพื่อให้นายกรัฐมนตรีเดินหน้าบริหารประเทศต่อไปได้ โดยให้มีผลนับแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป.

แหล่งที่มาไทยรัฐออนไลน์
คชสีห์นิวส์17
คชสีห์นิวส์17http://www.kochasrinews.com
บรรณาธิการข่าวต่างประเทศ

ข่าวยอดนิยมในสัปดาห์