วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 26, 2024
หน้าแรกพระราชสำนักกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2565

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2565

-

อ่านข่าวนี้กดที่นี่

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.40 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 32

โดยมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุบลราชธานี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี เฝ้ารับเสด็จ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ผู้แทนคณาจารย์ ผู้แทนนักศึกษาและผู้แทนบัณฑิต ทูลเกล้า ฯ ถวายมาลัย

ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่าง ๆ ได้แก่ ศาสตราจารย์ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมพล ประคองพันธ์ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

พร้อมรางวัลรัตโนบล ประจำปี 2566 ประเภทนิติบุคคล/องค์กรได้แก่ มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ และ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ประเภทบุคคลทั่วไป จำนวน 1 ราย นางวิยะดา อุนนะนันทน์ รวมทั้งสิ้นจำนวน 2,290 ราย ระดับปริญญาตรี จำนวน 2,201 ราย ระดับปริญญาโท จำนวน 73 ราย และระดับปริญญาเอก จำนวน 16 ราย

ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาท ความสำคัญตอนหนึ่งว่า…ในปัจจุบัน กล่าวกันมากว่า การเรียนรู้ตลอดชีวิตมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น จนอาจมีความสามารถที่จะเข้ามาแทนที่มนุษย์ในกิจการงานต่าง ๆ. หากคนเราไม่เรียนรู้และปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงนี้ก็คงยากที่จะดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงาน ให้บรรลุถึงความสำเร็จและความเจริญได้.

คชสีห์นิวส์17
คชสีห์นิวส์17http://www.kochasrinews.com
บรรณาธิการข่าวต่างประเทศ

ข่าวยอดนิยมในสัปดาห์