วันอังคาร, มิถุนายน 18, 2024
หน้าแรกสมาพันธ์คชสีห์ตอบโต้ภัยพิบัติ"ศิรินทร์ 2" หรือ "เอ มหาชัย" พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิอาสาฯ "มูลนิธิบรรเทาภัยศิรินทร์ สำนักงานใหญ่" จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัคร ครั้งที่ ๑ /...

“ศิรินทร์ 2” หรือ “เอ มหาชัย” พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิอาสาฯ “มูลนิธิบรรเทาภัยศิรินทร์ สำนักงานใหญ่” จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัคร ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖

-

อ่านข่าวนี้กดที่นี่
วานนี้ 17 กันยายน 2566 10.30 น. คณะกรรมการมูลนิธิอาสาสมัคร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร มูลนิธิบรรเทาภัยศิรินทร์ สำนักงานใหญ่ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัคร ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖ ณ วัดบางสะพาน คลองเตย กรุงเทพมหานคร  โดย คุณปรีชา วัชระนัย ผู้จัดการอาสาฯ  (ศิรินทร์ 2) เป็นประธานที่ประชุม
และผูู้ที่เข้าร่วมทางออนไลน์ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ ขอเรียนเชิญคณะกรรมการอาสาสมัคร เข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 1/2566 วันอาทิพย์ ที่ 17 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ วัดสะพาน คลองเตย
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า
วาระที่ 2. เรื่องรับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 3. เรื่องสืบเนื่อง (ถ้ามี)
วาระที่ 4. เรื่องเพื่อทราบ
วาระที่ 5. เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระที่ 6. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข่าวยอดนิยมในสัปดาห์