วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024
หน้าแรกสังคม"สมาคมผู้ไกล่เกลี่ยไทย" จัดการประชุม ครั้งที่ 10 ณ กองส่งเสริมระงับข้อพิพาท กองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

“สมาคมผู้ไกล่เกลี่ยไทย” จัดการประชุม ครั้งที่ 10 ณ กองส่งเสริมระงับข้อพิพาท กองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

-

อ่านข่าวนี้กดที่นี่

วานนี้ พุธ ที่ ๕ กรกฏาคม ๒๕๖๖ สมาคมผู้ไกล่เกลี่ยไทย  ได้จัดการประชุม ครั้งที่ ๑๐ ณ ห้องประชุม ๖๐๕ ชั้น ๕ กองส่งเสริมระงับข้อพิพาท กองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ดร.โฆสิต สุวินิจจิต นายกสมาคมผู้ไกล่เกลี่ยไทย ประธานที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

• วาระที่ ๑. ประธานคณะกรรมการสมาคมผู้ไกล่เกลี่ยไทยแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

• วาระที่ ๒. รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ วันที่ ๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๖

• วาระที่ ๓. แจ้งเพื่อทราบ
๓.๑ การรายงานความคืบหน้าผลการปฎิบัติงาน
๓.๒ Update การรับสมัครสมาชิก และจำนวนสมาชิกเพิ่มเติม

• วาระที่ ๔. เรื่องเพื่อพิจารณา
ของพี่บรรจุในเรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ .เรื่องขออนุมัติเบิกจ่ายค่าออกแบบเครื่องหมายวิธีการ

๔.๒ เรื่องว่าจ้างบริษัทรับจดลิขสิทธิ์เครื่องหมายพิธีการกรมทรัพย์สินทางปัญญา

๔.๓ เรื่องเสนอราคาอาร์มแม่เหล็กสมาคมแบบ 2 ด้าน

๔.๔ ระเบียบฝ่ายกฎหมาย

๔.๕ การคืนเงินสมาชิกที่ขอยกเลิก

๔.๖ การช่วยเหลือสมาชิกที่คนในครอบครัวเสียชีวิต
• วาระที่ ๕. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

๕.๑ ขั้นตอนและแนวทางสมัครสมาชิก หลังวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๖ แบบการประชาสัมพันธ์การสมัครสมาชิกทาง Online ในกลุ่ม Line และเพจ เพื่อให้สมาชิกสามารถสมัครได้เมื่อสนใจ

การบริหารงาน เพื่อการเผยแพร่และส่งเสริมกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ ต่อผู้ไกล่เกลี่ย ที่ผ่านการอบรมขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยแล้ว ใน พรบ.ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน พ.ศ.2562 ให้เป็นองค์กรพัฒนาระดับมาตรฐานสากลไทย

สมาคมผู้ไกล่เกลี่ยไทยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน
ส่งเสริมความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดี ผดุงเกียรติและช่วยเหลือสงเคราะห์สมาชิก
ส่งเสริมกิจกรรมให้ความรู้กฎหมายที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไป
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐในกระบวนการยุติธรรม
ดำเนินการ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศล เพื่อการกุศลและองค์กรสาธารณะประโยชน์ เพื่อสาธารณะประโยชน์
ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใด

#เอมหาชัย
#เอมหาชัยhttps://www.kochasrinews.com
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ข่าวยอดนิยมในสัปดาห์