วันพุธ, มิถุนายน 29, 2022

กองบรรณาธิการ

นายปรีชา วัชระนัย

ผู้อำนวยการ (คชสีห์นิวส์ 1)

ผู้อำนวยการสำนักข่าวคชสีห์นิวส์

นายสุรเดช ฤกษ์งาม

บรรณาธิการบริหาร (คชสีห์นิวส์ 2)

นางสาวภัทรวรรณ ศรีสิงห์

รองผู้อำนวยการ (คชสีห์นิวส์ 3)

นายวิวัฒน์วงศ์ ชาญศิริศักดิ์สกุล

รองบรรณาธิการท่องเที่ยว (คชสีห์นิวส์ 4)

นายสมเกียรติ แซ่ฮุ้ย

บรรณาธิการไอที (คชสีห์นิวส์ 5)

ดูแลหัวข้อข่าวไอทีและดูแลเว็บไซต์

นายชินกฤต ตันสตูล

บก.ข่าวการศึกษา (คชสีห์นิวส์ 6)

ดูแลหัวข้อข่าวการศึกษาและสารสนเทศ

นายสืบสวัสดิ์ สุขธนโชติอุดม

รองบรรณาธิการบริหาร (คชสีห์นิวส์ 7)

นางนิอร บุญญลาภาเลิศ

บก.ข่าวในพระราชสำนัก (คชสีห์นิวส์ 8)

ดูแลหัวข้อข่าวในพระราชสำนักและราชกิจจานุเบกษา

นายปรีชา ชัยฤทธิ์

บก.ตระเวนข่าว (คชสีห์นิวส์ 9)

ดูแลเพจคชสีห์นิวส์,ไลฟ์สดในเพจและลงข่าวในเว็บไซต์

นายตรีรัก ตั้งธรรมวานิช

บก.ภาพข่าว (คชสีห์นิวส์ 10)

ดูแลหัวข้อข่าวอาชญากรรม

นายชยาภัทร ลี้เจริญวณิชย์

รอง บก.ฝ่ายข่าวอาชญากรรม (คชสีห์นิวส์ 11)

ดูแลหัวข้อข่าวอาชญากรรม

นางชนกนันท มันตาภรณ์

บก.ข่าวกู้ภัย (คชสีห์นิวส์ 12)

ดูแลข่าวกู้ภัย

นายพัชรินทร์ แท่นทอง

บก.อาชญากรรม (คชสีห์นิวส์ 13)

ดูแลหัวข้อข่าวอาชญากรรม

นายจำรัส ตุ้มท่าไม้

บก.ข่าวสังคม (คชสีห์นิวส์ 14)

ดูแลหัวข้อข่าวสังคม

นายบุญส่ง วงค์แสง

บก.ทั่วไป (คชสีห์นิวส์ 15)

ดูแลหัวข้อข่าวทั่วไป

นางปริชมน ประดิษฐ์

บก.มวลชนสัมพันธ์ (คชสีห์นิวส์ 16)

นายปฏิพล เกณทวี

ผู้ช่วย บก.อาชญกรรม (คชสีห์นิวส์ 17)

ดูแลหัวข้อข่าวอาชญากรรม

นายธีรยุทธ ชมแข

รอง บก.ภาพข่าว (คชสีห์นิวส์ 18)