วันศุกร์, มีนาคม 24, 2023

โปรดเกล้าฯ พระราชกฤษฎีกา “ยุบสภาผู้แทนราษฎร”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2566 วันนี้ (20 มี.ค.2566) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2566 โดยมีรายละเอียดความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ไว้ ณ วันที่ 17 มี.ค.2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ด้วยนายกรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลฯ ว่า ตามที่สภาผู้แทนราษฎรได้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ พ.ศ.2562 และบัดนี้ได้ปิดสมัยประชุมสามัญประจำปีที่สี่อันเป็นปีสุดท้ายของอายุสภาผู้แทนราษฎรแล้ว สมควรยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อันเป็นการคืนอำนาจการตัดสินใจทางการเมืองให้แก่ประชาชนโดยเร็วเพื่อให้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง...

“แนวคิดคนรุ่นใหม่” 10 ข้อ (คิด) ก่อนใช้สิทธิเลือกตั้ง….2566 คุณจะก้าวข้ามความขัดแย้ง จะไม่มีใครคนใดมาอ้างว่าต้องทำรัฐประหารซ้ำแล้วซ้ำเล่า…….

ผมชอบแนวคิดแบบนี้ นี่แหละเขาเรียกว่า “แนวคิดคนรุ่นใหม่” ของจริง อ่านให้ชัดอ่านให้เข้าใจแล้วคุณจะก้าวข้ามความขัดแย้ง จะไม่มีใครคนใดมาอ้างว่าต้องทำรัฐประหารซ้ำแล้วซ้ำเล่า 10 ข้อ(คิด) ก่อนใช้สิทธิเลือกตั้ง ............................................. 1. ประเทศไทย ไม่ใช่..สังเวียน หรือ เวที ให้ใครมาต่อสู้กันอีกแล้ว เราบอบช้ำมามากแล้ว 2. ประเทศไทย ไม่ใช่..เวทีชำระสะสางความแค้นของใคร ทั้งส่วนตัว และ เพื่อส่วนรวม 3. ประเทศไทย ไม่ใช่..บริษัทส่วนตัว ที่จะให้ใครมา ทดลองงาน ฝึกงาน เพราะทุกอย่าง เดิมพันด้วยชีวิตประชาชน...

โปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ.ปิดประชุมรัฐสภาฯ ครั้งที่สอง ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2566

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พระราชกฤษฎีกา ปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 หลังเปิดประชุมครบ 120 วัน ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นั้น บัดนี้ จะสิ้นกำหนดเวลา 120 วัน ตามสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง...

ก.ตร.เบอร์1 พล.ต.ท.ดร.กรีรินทร์ อินทร์แก้ว “เจ้าสัวทันควัน”ชูนโยบายคืนสิทธิ์อันชอบธรรมตำรวจทั่ว ปท.

"เจ้าสัวทันควัน"ชูนโยบายคืนสิทธิ์อันชอบธรรมตำรวจทั่ว ปท.#ก้าวทันโลก newstvพล.ต.ท.ดร.กรีรินทร์ อินทร์แก้ว เจ้าของฉายา "เจ้าสัวทันควัน" ชื่อนี้หลายคนคงจะคุ้นเคย ที่ผู้สื่อข่าวอาชญากรรมตั้งให้ กับโครงการ "จับทันทีจ่ายทันควัน" เพื่อเป็นรางวัล และเป็นขวัญกำลังใจให้ตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อครั้งที่ดำรงตำแหน่ง ผบก.น.๙พล.ต.ท.ดร.กรีรินทร์ อินทร์แก้ว กับบทบาทใหม่ในฐานะผู้สมัครคณะกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.ตร.) ซึ่งได้หมายเลข 1 พร้อมๆ กับเดินสายพบปะข้าราชการตำรวจจากทั่วประเทศ เพื่อนำเสนอนโยบายหากได้รับเลือกเข้ามาเป็น คณะกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.ตร.) เรื่องเร่งด่วนที่จะต้องทำให้กับตำรวจทั่วประเทศ คือเรื่อง ยศ ตำแหน่งของตำรวจ และสิทธิประโยชน์อันชอบธรรมของตำรวจที่จะต้องได้รับ โดยมิต้องร้องขอ และโดยเฉพาะการเลื่อนขั้นความอาวุโส...

“ถิ่นกาขาวชาววิไล” รับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล ที่ พิเศษครั้งที่ 1/2566

พรรคถิ่นกาขาวชาววิไล ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เชิญสมาชิกแสดงเจตจำนงหรือเสนอชื่อสมาชิกอื่นเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็น  ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ในนาม พรรคถิ่นกาขาวชาววิไล ด้วยคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งพรรคพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลได้มีมติในการประชุมครั้งที่ พิเศษ ๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๙  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  ให้ดำเนินการเปิดให้สมาชิกพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลที่มีความประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้ง หรือ สมาชิกที่จะประสงค์เสนอชื่อสมาชิกอื่น เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งในเลือกตั้ง พ.ศ.๒๕๖๖ ที่จะมีขึ้นนี้ ได้แสดงเจตจำนงหรือเสนอชื่อสมาชิกเพื่อเข้ารับการสรรหาได้ตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม ถึงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ คณะกรรมการสรรหาผู้รับสมัครเลือกตั้งจึงขอประกาศให้สมาชิกพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลที่ประสงค์จะมาสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ทราบและปฏิบัติดังต่อไปนี้ ๑.คุณสมบัติของสมาชิกที่จะสมัครเข้ารับการสรรหา (๑) เป็นผู้มีความรู้ และความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (๒) เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม (๓) เป็นผู้ที่ยึดมั่นในอุดมการณ์ นโยบายของพรรคและข้อบังคับพรรคถิ่นกาขาวชาววิไล (๔)...

ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสเปิดอาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

นจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ อาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสเปิดอาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา โดยมี นายชลน่าน ศรีแก้ว ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ที่ปรึกษาประธานรัฐสภา คณะทำงานทางการเมืองของประธานสภาผู้แทนราษฎร เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธี จากนั้น ในเวลา 11.00 น. นายชวน หลีกภัย...

จับตา เสธ.แก้ว ส.ส.นครปฐม พาบ้านใหญ่แก้วพิจิตร ไปพรรคไหน 

บรรยากาศการหาเสียงการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐมได้เริ่มขึ้นแล้ว เมื่อผู้สมัครจากหลายพรรคได้มีการติดตั้งป้ายหาเสียงและลงพื้นที่เพื่อพบกับประชาชนพร้อมเสนอตัวขอคะแนนเสียงตั้งแต่หัววันเพื่อกรุยทางเสนอตัวขอเป็นตัวแทนเข้าทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรในเดือนพฤษภาคม 66 โดยกระแสที่กำลังจับตาในพื้นที่จังหวัดนครปฐมและมีเครื่องหมายคำถามว่า พ.ท.ดร.สินธพ แก้วพิจิตร (เสธ.แก้ว) ส.ส.นครปฐม เขต 1 สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ จะย้ายขบวนทัพ นำบ้านใหญ่ แก้วพิจิตร จะอยู่ในชายคาเดิมหรือจะเปลี่ยนค่ายไปอยู่สังกัดพรรคการเมืองไหน แต่กระแสการจับตามองของเซียนการเมืองในพื้นที่ได้เพ่งไปที่ พรรครวมไทยสร้างชาติ ที่มีนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เป็นหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ ว่าจะเป็นพรรคที่ เสธ.แก้ว จะมุ่งหน้าไปหามากที่สุด เพราะมีความเคารพรวมถึงมีสายสัมพันธ์ที่น่าสนใจอยู่หลายประเด็น รวมถึงพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้มีการส่งตัวแทนลงสมัครในพื้นที่ไปแล้วด้วย ย้อนกลับไป พ.ท.ดร.สินธพ แก้วพิจิตร (เสธ.แก้ว) ได้เข้ามาสู่เส้นทางการเมืองตามรอย นายสมพัฒน์ แก้วพิจิตร (กำนันไก่)...

“พรรคถิ่นกาขาวชาววิไล”  จัดทัพเปิดรับสมัคร ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. กว่า  15 จังหวัด…ทั่วประเทศไทย ..ชูนโยบาย สนับสนุนจัดตั้งรัฐสวัสดิการ “คนกู้ชีพกูภัย” เรียนฟรี อบรมฟรี รัฐบาล สนับสนุนอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัย...

พรรคถิ่นกาขาวชาววิไล เปิดรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร  ครั้งที่ 1 /2566 ผมในฐานะ รองหัวหน้าพรรคถิ่นกาขาว "พรรคถิ่นกาขาวชาววิไล"  จัดทัพเปิดรับสมัคร ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. กว่า  15 จังหวัด...ทั่วประเทศไทย ..ชูนโยบาย สนับสนุนจัดตั้งรัฐสวัสดิการ "คนกู้ชีพกูภัย" เรียนฟรี อบรมฟรี รัฐบาลสนับสนุนอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัย เข้าประจำการณ์ทุกมูลนิธิ" และพลักดันจัดตั้งกองกำลังอาอาสาสมัคร ขึ้นตรงกับท่านนายกรัฐมนตรี วอนรัฐบาลอย่าเอาเรื่อง วัคซีนมาเป็น ผลงานทางการเมือง เพราะ เรื่อง การบริหารจัดหา หรือการจัดการใด ๆเกี่ยว โรคระบาดเป็นหน้าที่ของรัฐบาล...

กอ.รมน. จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ประจำปี 2566 ยึดหลัก 5 ป. “มุ่งสร้างความมั่นคงของชาติ และความสุขให้กับประชาชน” อย่างยั่งยืน..

กอ.รมน. จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ประจำปี 2566 ยึดหลัก 5 ป. มุ่งสร้างความมั่นคงของชาติ และความสุขให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน วันนี้ (17 ก.พ.66) กอ.รมน. ได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการระลึกถึงความสำคัญและความภาคภูมิใจในเกียรติประวัติความเป็นมา ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงานและข้าราชการ กอ.รมน. โดยในโอกาสนี้ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี/ผอ.รมน. ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ พิธีเริ่มขึ้นในเวลา 08.15 น. สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านท้าววสุเทพเทพารักษ์...

บิ๊กตู่.. ยก “กอ.รมน.” เทียบNational Guards จำเป็นต้องมี หลัง “ก้าวไกล” เสนอยุบทิ้ง..

“บิ๊กตู่” ยก “กอ.รมน.” เทียบNational Guards จำเป็นต้องมีหลัง “ก้าวไกล” เสนอยุบ ทิ้ง ชี้ เป็นหน่วยงาน บูรณาการเสริมการทำงาน ยามบ้านเมืองไม่ปกติพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม และ ผอ.รมน. ให้สัมภาษณ์การร่วมงาน 15 ปีวันสถาปนา กอ.รมน. ถึงกรณีนางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล (ก.ก.) อภิปราย เสนอ ให้มีการยุบกอ.รมน.ว่า แล้วคุณรู้ไหมว่ากอ.รมน.มีภารกิจอะไรมีตั้งแต่เมื่อไหร่...

ข่าวยอดนิยมในสัปดาห์