วันศุกร์, มีนาคม 24, 2023

นายปรีชา วัชระนัย

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ (คชสีห์นิวส์ 1)

นางลัลน์ลลิตฤดี วิเศษศิริ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ (คชสีห์นิวส์ V01)

นายก​สมาคม​สมาพันธ์​นักข่าว​(ประเทศไทย)​

นายสมชาย สุดเสนาะ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ (คชสีห์นิวส์ V02)

ผู้อำนวยการฝ่ายสินไหมทดแทน บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

นายวิศิษฎ์ อุทธา

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ (คชสีห์นิวส์ V03)

นายศักดิ์สิน จงกลนี

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ (คชสีห์นิวส์ V04)

นายพรพจน์ เทียนทอง

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ (คชสีห์นิวส์ V05)

นายอนุวรรตน์ ภูมิมาศ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ (คชสีห์นิวส์ V06)

นายอุเทน อินอ้าย

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ (คชสีห์นิวส์ V07)

นายชัยวัฒน์ ธนะเลิศพันธ์

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ (คชสีห์นิวส์ V08)

ว่าที่ ร.อ.วรกร วงศ์ไพบูลย์บูรพา

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ (คชสีห์นิวส์ V09)

นายชาตรี ศรีเสริม

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ (คชสีห์นิวส์ V10)

พ.ต.อ.ฐาณาพัฒน์ ชาครจิรเกียรติ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ (คชสีห์นิวส์ V11)

นายสุทธิชัย สายเย็น

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ (คชสีห์นิวส์ V12)

นายวิโรจน์ บุตรเส็น

ที่ปรึกษา ฝ่ายกฏหมาย (คชสีห์นิวส์ V13)

นายภวัต อุดมสวัสดิ์

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ (คชสีห์นิวส์ V14)

นายสรงค์กฏณ์ ดวงคำสวัสดิ์

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ (คชสีห์นิวส์ V15)

พลตรี โยธิน จันทมาลา

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ (คชสีห์นิวส์ V16)

ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ (คชสีห์นิวส์ V17)

นายวีระพันธ์ สก๊อตต์

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ (คชสีห์นิวส์ V18)

นายชนะ คำไทรแก้ว

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ (คชสีห์นิวส์ V19)

นายเอกลักษณ์ จงชาณสิทโธ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ (คชสีห์นิวส์ V20)

นายวีรชัย ไชยรักษ์

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ (คชสีห์นิวส์ V21)

นายฐณะวัฒน์ ธนาวัฒน์ชัยกุล

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ (คชสีห์นิวส์ V22)

นายประเทศ สังข์บุญลือ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ (คชสีห์นิวส์ V23)

นายชุมพล บุญภักดี

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ (คชสีห์นิวส์ V24)