วันพุธ, มิถุนายน 29, 2022

ที่ปรึกษา

นายชัยวัฒน์ ธนะเลิศพันธ์

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ (คชสีห์นิวส์ 24)

นายอนุวรรตน์ ภูมิมาศ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ (คชสีห์นิวส์ 59)

นายอุเทน อินอ้าย

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นางลัลน์ลลิตฤดี วิเศษศิริ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นายก​สมาคม​สมาพันธ์​นักข่าว​(ประเทศไทย)​

นายสมชาย สุดเสนาะ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ผู้อำนวยการฝ่ายสินไหมทดแทน บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

ว่าที่ ร.อ.วรกร วงศ์ไพบูลย์บูรพา

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ (คชสีห์นิวส์ 122)

นายชาตรี ศรีเสริม

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ (คชสีห์นิวส์ 123)

พ.ต.อ.ฐาณาพัฒน์ ชาครจิรเกียรติ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ (คชสีห์นิวส์ V020)

นายสุทธิชัย สายเย็น

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ (คชสีห์นิวส์ V021)

นายวิโรจน์ บุตรเส็น

ที่ปรึกษา ฝ่ายกฏหมาย