วันจันทร์, กรกฎาคม 22, 2024

กองอำนวยการฝ่ายสื่อสาร

จ.ส.อ.นฤพนธ์ รอดมีผล
ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสาร (คชสีห์69)
นายณัฐพงษ์ หอมนิยม
รองผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสาร (คชสีห์58)
นายสมชาย อรุณรักษา
รองผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสาร (คชสีห์ 99)
นายอธิวัฒน์ วังสตางค์
หัวหน้าฝ่ายสื่อสาร (คชสีห์ 94)
นางสาวมุขมุนี พู่พันธุ์
เลขานุการฝ่ายสื่อสาร (คชสีห์ A-40)
นางสาวสายฝน เสาภา
ฝ่ายประสานงาน กลุ่มไลน์ศูนย์วิทยุอาสาสมัครคชสีห์ (คชสีห์ 92)
นายภาคภูมิ ครามสูงเนิน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสาร (คชสีห์ A-42)