วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 26, 2024
หน้าแรกทั่วไป"หมอโฆษณาขายยา อาหารเสริม ผิดไหม?"

“หมอโฆษณาขายยา อาหารเสริม ผิดไหม?”

-

อ่านข่าวนี้กดที่นี่
“หมอโฆษณาขายยาผิดไหม?”
คำถาม : กรณีหมอไปโฆษณาขายยา อาหารเสริม ใน Facebook ทำได้หรือไม่?
คำตอบ : ปกติทำไม่ได้…ถ้าถามว่าทำได้แค่ไหน..โปรดอ่านข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๙ ประกอบ
หมวด ๘ การปฏิบัติตนในกรณีที่มีความสัมพันธ์กับผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ข้อ ๔๔ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ใด ถ้าต้องการแสดงตนเพื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพใดๆ ต่อสาธารณชนจะต้องไม่ใช้คำว่า นายแพทย์ แพทย์หญิง คำอื่นใด หรือกระทำการไม่ว่าโดยวิธีใดๆ ให้ประชาชนเห็นหรือทราบข้อความ ภาพ เครื่องหมาย หรือกระทำอย่างใดๆ ให้บุคคลทั่วไปเข้าใจว่าเป็นแพทย์หรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ข้อ ๔๕ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ใด เมื่อแสดงความเห็นต่อสาธารณะโดยการพูดการเขียน หรือโดยวิธีการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์สุขภาพใด ต้องแสดงโดยเปิดเผยในขณะเดียวกันนั้นด้วยว่าตนมีส่วนเกี่ยวข้องโดยได้รับผลประโยชน์ใดๆ จากผู้ประกอบธุรกิจนั้น เช่น เป็นที่ปรึกษา เป็นผู้ร่วมทุน เป็นผู้ได้รับทุนไปดูงาน ไปประชุมหรือบรรยายจากผู้ประกอบธุรกิจนั้นๆ
คำถาม : ในกรณีไม่ได้บอกว่าเป็น นายแพทย์ หรือ แพทย์หญิง ใน Facebook ทำได้หรือไม่ ?
คำตอบ : Facebook มี profile และ post อื่นๆต่อเนื่องกัน หากมีที่เข้าข่าย…
“..คำอื่นใด หรือกระทำการไม่ว่าโดยวิธีใดๆ ให้ประชาชนเห็นหรือทราบข้อความ ภาพ เครื่องหมาย หรือกระทำอย่างใดๆ ให้บุคคลทั่วไปเข้าใจว่าเป็นแพทย์หรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม..” รวมถึง post ก่อนหน้า หรือหลังจากนั้น เช่นไปตรวจคนไข้ ไปอยู่เวร เรียนจบ รับปริญญา ย่อมง่ายแก้การเข้าองค์ประกอบความผิดได้ ตามข้อบังคับแพทยสภา..เลี่ยงบาลีย่อมทำไม่ได้
คำถาม : การลงโทษของแพทยสภา เป็นระดับใด?
คำตอบ : คณะอนุกรรมการจริยธรรม และสอบสวน จะพิจารณาขึ้นกับ เจตนา พฤติกรรม และวิสัย จำนวนครั้งที่กระทำความผิด และหากทำซ้ำเพิ่มโทษ ตั้งแต่ตักเตือน ถึงเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม และ อาจถูกพิจารณาประกอบกรณี การขอเข้าศึกษาต่อ จนถึงรับทุนต่างๆ และ ไม่สามารถออกใบรับรองความประพฤติดีให้ได้เมื่อยามไปเรียนต่างประเทศ
คำแนะนำ : ขอให้คุณหมอโปรดสำรวจในเพจตนเอง ท่านใดที่เผลอไปลงที่เข้าข่าย โฆษณา โดยไม่ตั้งใจ หรือ ไม่ทราบข้อบังคับ ให้รีบไปแก้ไขให้ถูกข้อบังคับ หากไม่แก้ไขแล้วมีผู้ร้องเรียนมา แพทยสภาจำเป็นจะต้องดำเนินการสอบสวนลงโทษ ตามข้อบังคับจริยธรรมต่อไป
สำนักเลขาธิการแพทยสภา
9 ธค.2561
หากท่านใดประสงค์ต้องการข้อเรียน สามารถส่งเรื่องร้องเรียนของท่านมา ทางอีเมล์นี้เท่านั้น  pang.peecha@gmail.com  ข้อมูลที่จัดส่งมาจะเก็บข้อมูลไว้ทางลับ ไม่จะไม่เปิดเผยทุกกรณี
#เอมหาชัย
#เอมหาชัยhttps://www.kochasrinews.com
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ข่าวยอดนิยมในสัปดาห์