วันพุธ, พฤษภาคม 29, 2024
หน้าแรกภูมิภาคสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดกิจกรรม “พี่น้องรับรู้รวมใจรักษ์คลองเปรมประชากร” ชวนเพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกันทำจิตอาสา บริการซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ทาสีรั้วกำแพง สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคง ชุมชนวัดรังสิต จังหวัดปทุมธานี

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดกิจกรรม “พี่น้องรับรู้รวมใจรักษ์คลองเปรมประชากร” ชวนเพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกันทำจิตอาสา บริการซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ทาสีรั้วกำแพง สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคง ชุมชนวัดรังสิต จังหวัดปทุมธานี

-

อ่านข่าวนี้กดที่นี่

วันนี้ ( 20 ม.ค.67) เวลา 10.00 น. นายภูมินทร ปลั่งสมบัติ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกิจกรรม “พี่น้องรับรู้รวมใจรักษ์คลองเปรมประชากร” นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำกิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์ทาสีรั้วกำแพง ณ สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนวัดรังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พล.อ.อ.สักก์สกล แสงสุกรัตน์วดี ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นายธนัช นฤพรพงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อาจารย์ นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคดุสิต วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เทศบาลตำบลหลักหก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จิตอาสา ๙๐๔ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนทั่วไป พร้อมใจเข้าร่วมกิจกรรม

การจัดกิจกรรม “พี่น้องรับรู้รวมใจรักษ์คลองเปรมประชากร” เป็นการดำเนินงานภายใต้กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเพื่อความสุขของประชาชน โครงการสนับสนุนการดำเนินงานจิตอาสา มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินงานจิตอาสาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เกิดความร่วมมือในการกระตุ้นการทำความดีช่วยเหลือดูแลกันไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเปราะบาง คนพิการ ผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน ทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและมีสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ที่ดีสะอาด โดยการดำเนินงานในครั้งนี้ สำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี วิทยาลัยเทคนิคดุสิต วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง จังหวัดปทุมธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ (นปอ.) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และเคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนวัดรังสิต ทำกิจกรรมปรับภูมิทัศน์ทาสีรั้วกำแพงโครงการเมืองเอก โครงการ ๑ (ตรงข้ามเคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนวัดรังสิต) ให้มีความสวยงาม พร้อมทั้งเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของแก่กลุ่มผู้เปราะบางในชุมชน จำนวน 5 ครอบครัว และมี “ศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix it Center)” โดยวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี มาให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอีกด้วย

คชสีห์นิวส์ 15
คชสีห์นิวส์ 15
บรรณาธิการข่าวทั่วไป

ข่าวยอดนิยมในสัปดาห์