วันเสาร์, กรกฎาคม 20, 2024
หน้าแรกสังคม"เอ มหาชัย" ขึ้นแท่น "นายกสมาคมอาสาสมัครคชสีห์" สมัยแรก ปี ๒๕๖๗

“เอ มหาชัย” ขึ้นแท่น “นายกสมาคมอาสาสมัครคชสีห์” สมัยแรก ปี ๒๕๖๗

-

อ่านข่าวนี้กดที่นี่

วานนี้ ภาคีเครือข่ายคชสีห์ ซึ่งประกอบได้ด้วย ศูนย์วิทยุคชสีห์ สำนักข่าวคชสีห์นิวส์ สมาพันธ์ตอบโต้ภัยพิภัติ ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นคชสีห์ และบรรเทาสาธารณภัยคชสีห์ ได้จัด วาระการประชุม ครั้ง ๑/๒๕๖๖
สมาคมอาสาสมัคร “คชสีห์” วันอาทิพย์ ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐:๐๐ – ๑๒:๐๐ น.
ณ ห้องชุดปฏิบัติการพิเศษมัจฉานุ กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจน้ำ สมุทรปราการ

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง สมาคมอาสาสมัคร “คชสีห์”
๑.สมาคมจะส่งเสริมให้สมาชิกใช้ความถี่วิทยุ อาสาสมัคร ความถี่ CB 245 วิทยุสมัครเล่น เพื่อสร้างสรรค์สามัคคี และมิตรภาพ
๒.สมาคมจะส่งเสริมพัฒนาและให้ความรู้ด้านวิชาการด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ การสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุ อาสาสมัคร ความถี่ CB 245 วิทยุสมัครเล่น เพื่อสร้างสรรค์สามัคคี และมิตรภาพ และประชาชนผู้สนใจ
๓.สมาคมจะสนับสนุนให้สมาชิกใช้วิทยุสื่อสารเป็นข่ายสื่อสารสาธารณะสำรอง ในยามฉุกเฉิน หรือเกิดภัยพิบัติ
๔.สมาคมจะเพิ่มจำนวนสมาชิกและประชาชนผู้สนใจทั่วไปให้เป็นอาสาสมัครสำรองเพื่อรับใช้สังคมและประเทศชาติทั้งยามสงบและฉุกเฉิน
๕.สมาคมจะสร้างชื่อเสียงของอาสาสมัครและประเทศชาติ ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในวงการอาสาสมัครระหว่างประเทศ
๖.สมาคมใช้ความรู้ด้านการสื่อสารสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานราชการและเอกชนที่ทำหน้าที่อันเป็นประโยชน์ต่อสังคม
๗.สมาคมจะไม่ออกหนังสือข่าวสาร วิชาการ โดยไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้า การเมือง และศาสนา

ความหมายสมาคมฯ
คชสีห์ น. ไทยตั้งเรียกสัตว์ที่ประดิษฐ์ขึ้นมีรูปเหมือนราชสีห์ แต่มีงวงเหมือนช้าง (เป็นรูปตราประจำตำแหน่งกลาโหม)
ช่อมะกอกจะหมายถึงการชนะ การประสบความสำเร็จ ความเป็นอิสระและเสรีภาพ
เครื่องหมายรูปโล่ ใช้เป็นสัญลักษณ์ของวงศ์ตระกูล บอกสังกัดของหน่วยงาน หรือสถาบันต่าง ๆ เรียกว่า ตราอาร์ม.

ผลมติการประชุม

เริ่มเวลา ๑๐:๓๐ น.
ระเบียบวาระที่

คุณปรีชา วัชระนัย ประธานผู้ก่อตั้งภาคีเครือข่ายคชสีห์ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการผู้จัดตั้งสมาคมฯ พร้อมให้สมาชิกทุกท่านแนะนำตัว ทั้งนี้ ในนามตัวแทนผู้จัดตั้ง ขอขอบคุณ กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจน้ำ สมุทรปราการ ที่อนุญาตให้ใช้สถานที่ในการจัดการประชุมจัดตั้งสมาคมฯ มา ณ โอกาสนี้ด้วย

๓.๑ เลือกประธานการประชุมชั่วคราว โดยคณะกรรมการที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ในการเลือก นายอนุกรณ์ ประภาวีระ คชสีห์ ๑๔ เป็นประธานที่ประชุม

๓.๒ การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับตำแหน่งนายกสมาคมฯ โดยมีการเสนอรายชื่อจำนวน ๒ ท่าน ดังนี้
(๑) นายปรีชา วัชระนัย
(๒) นายวันชัย สินสมบูรณ์ทอง

โดยมีผลการออกเสียงสนับสนุนดังนี้
๑. นายปรีชา วัชระนัย มีเสียงสนับสนุนทั้งสิ้น ๑๒ เสียง
๒. นายวันชัย สินสมบูรณ์ทอง
มีเสียงสนับสนุนทั้งสิ้น ๑๑ เสียง

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเลือก นายปรีชา วัชระนัย เป็นนายกสมาคมฯ

๓.๓ ภาพการลงมติเลือกนายกสมาคมฯ

(ภาพที่ ๒ การลงมติเลือกนายวันชัย สินสมบูรณ์ทอง)

๓.๔ นายกสมาคมฯ เสนอรายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จำนวน ๑๙ ท่าน ดังนี้

(๑) นายปรีชา วัชระนัย นายกสมาคมฯ
(๒) นางสาวภัทรวรรณ ศรีสิงห์ อุปนายก คนที่ ๑
(๓) นายกิตติ รอดสุวรรณ อุปนายก คนที่ ๒
(๔) นายณัทธนา รางวัลหลาย อุปนายก คนที่ ๓
(๕) นายชินกฤต ตันสตูลอุปนายก คนที่ ๔
(๖) นายภานุพันธ์ ทองกล่ำอุปนายก คนที่ ๕
(๗) นางสาวปาริชาติ อินไชยสี กรรมการ นายทะเบียน และประชาสัมพันธ์
(๘) นายวิวัฒน์วงศ์ ชาญศิริศักดิ์ กรรมการและรองอุปนายก
(๙) นายประเสริฐ มะลิวัลย์ กรรมการและปฏิคม
(๑๐) นายธวัชชัย นารูลากรรมการ
(๑๑) นายวรวุฒิ ธรรมมัง กรรมการ
(๑๒) นายสืบสวัสดิ์ สุขธนโชติอุดม กรรมการ
(๑๓) นายวันชัย สินสมบูรณ์ทอง กรรมการและรองอุปนายก
(๑๔) นางณัทชกา ลอยท์เมทเซอร์ กรรมการและรองอุปนายก
(๑๕) นายนายสมเกียรติ แซ่ฮุ้ย กรรมการและรองอุปนายก
(๑๖) นายอนุกรณ์ ประภาวีระ กรรมการและรองอุปนายก
(๑๗) นางนฤมล แสนปัญญากรรมการและเหรัญญิก
(๑๘) นายสุรเดช ฤกษ์งาม กรรมการและเลขาธิการ
(๑๙) นางสาวมณีรัตน์ จีรวัฒนวงศ์ กรรมการและรองเลขาธิการ

ปิดการประชุม เวลา ๑๑:๔๕ น.

ประมวลภาพประชุมฯ

สถานที่ติดต่อ (ชั่วคราว) สมาคมอาสาสมัคร “คชสีห์”

คุณนฤมล แสนปัญญา

ร้านซักรีดพี่นุ้ย

คอนโดแฟมมิลี่ปาร์ค

413/4 ซอย ลาดพร้าว 48 แยก 3 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. 10310

โทร. 063-861-2708

ข่าวยอดนิยมในสัปดาห์