วันพุธ, พฤษภาคม 29, 2024
หน้าแรกพระราชสำนักราชกิจจานุเบกษา'พระบรมราชโองการ' โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร 9 นาย

‘พระบรมราชโองการ’ โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร 9 นาย

-

อ่านข่าวนี้กดที่นี่

พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 9 นาย ประกอบด้วย 1 พันตรีหญิง 8 นายร้อยหญิง

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอนที่ 31 ข หน้า 1-2ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4และมาตรา 9แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560

มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 9 นาย ดังนี้

1. ร้อยเอกหญิง กุลวธู วงศ์วิริยภัทร เป็น พันตรีหญิง

2. ร้อยโทหญิง สุดใจ ปรางทอง เป็น ร้อยเอกหญิง

3. ร้อยตรีหญิง เทียนรัตน์ ไชยสิงห์ เป็น ร้อยโทหญิง

4. ร้อยตรีหญิง คณินทรา เรืองยศ เป็น ร้อยโทหญิง

5. จ่าสิบเอกหญิง นภาพร อินทร์อยู่ เป็น ร้อยตรีหญิง

6. จ่าสิบเอกหญิง วิจิตรา รามัญวงศ์ เป็น ร้อยตรีหญิง

7. จ่าสิบเอกหญิง พรภิมล บุษบง เป็นร้อยตรีหญิง

8. จ่าสิบเอกหญิง เรวดี วรสิทธิ์ เป็นร้อยตรีหญิง

9. จ่าสิบเอกหญิง ปาริชาติ แก้วเกตุเป็นร้อยตรีหญิง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม พุทธศักราช 2566

ประกาศ ณ วันที่ 11กรกฎาคม พุทธศักราช 2566 เป็นปีที่ 8ในรัชกาลปัจจุบัน

แหล่งที่มาคมชัดลึก
คชสีห์นิวส์17
คชสีห์นิวส์17http://www.kochasrinews.com
บรรณาธิการข่าวต่างประเทศ

ข่าวยอดนิยมในสัปดาห์