วันพุธ, กันยายน 28, 2022
หน้าแรกการศึกษาผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2564

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2564

ฟังบทความข่าว

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้ง 11 หน่วยงาน ได้คะแนนเฉลี่ย 91.88 คะแนน ระดับผลการประเมินอยู่ในระดับ A จากตัวชี้วัดการประเมินทั้งหมด 10 ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการป้องกันการทุจริต ได้คะแนน 100.00 รองลงมาคือ การเปิดเผยข้อมูล คะแนนเฉลี่ย 98.64 และการปฏิบัติหน้าที่ คะแนนเฉลี่ย 91.90 ตามลำดับ

ภาพรวมระดับกระทรวง 21 กระทรวง
คะแนนประเมินรายด้านของกระทรวงศึกษาธิการ
คะแนนประเมิน 11 ส่วนราชการ ของกระทรวงศึกษาธิการ
คะแนนประเมินรายด้าน ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ที่มา https://itas.nacc.go.th/report/rpt0301?year=2021&ministryId=18

ติดตามข่าวสารผ่าน Line สำนักข่าวคชสีห์นิวส์

คชสีห์นิวส์ 6
คชสีห์นิวส์ 6
บรรณาธิการข่าวการศึกษา

ข่าวยอดนิยมในสัปดาห์

W3Schools