วันจันทร์, กันยายน 26, 2022
หน้าแรกการศึกษามรภ.มหาสารคามสั่งปลดออกอดีตอาจารย์-ไล่ออกพนักงาน เอี่ยวปลอมลายเซ็น กก.อ่านงานวิชาการ

มรภ.มหาสารคามสั่งปลดออกอดีตอาจารย์-ไล่ออกพนักงาน เอี่ยวปลอมลายเซ็น กก.อ่านงานวิชาการ

ฟังบทความข่าว

มรภ.มหาสารคาม ตรวจสอบ 1 ปี มีคำสั่งปลดออก รศ.อดีตอาจารย์ ประมาทเลินเล่อทำให้เกิดความเสียหาย และ ไล่ออกพนักงาน ผิดวินัยร้ายแรงทุจริตต่อหน้าที่ราชการ กรณีเอี่ยวปลอมลายเซ็นผู้ทรงคุณวุฒิฯ เบิกค่าอ่านงาน-ค่าเดินทาง ประเมินผลงานวิชาการ ตั้ง ‘รศ.-ผศ.’ พบเอกสารปลอม 97 ฉบับ เสียหายเบื้องต้น 11 ล้านบาท –

———————————————————-

สำนักข่าวอิศรา รายงานความคืบหน้า กรณีคณะอนุกรรมการ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตรวจพบการปลอมลายมือชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาของคณาจารย์ที่ยื่นขอตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (รศ.) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) เพื่อเบิกเงินค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับค่าอ่านงานวิชาการ ค่าที่พัก และค่าเดินทาง กระทั่งได้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทั้งในส่วนของมหาวิทยาลัย รวมถึงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ด้วยนั้นล่าสุด ศาสตรเมธี ดร.สุทธิพงศ์ หกสุวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบการทุจริตการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เปิดเผยสำนักข่าวอิศราว่า หลังจากได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่มาตั้งแต่ 28 ส.ค.2563 จนถึงปัจจุบันครบ 1 ปี ได้ตรวจสอบเอกสารการประเมินผลงานวิชาการ 365 ฉบับ พบว่ามีการปลอมลายเซ็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ รวม 97 ฉบับ โดยเอกสารทั้งหมดเกี่ยวข้องกับการประเมินผลงานทางวิชาการ ตั้งแต่ปี 2549 – 2563 ซึ่งพบความเสียหายจาการปลอมลายเซ็น เพื่อเบิกค่าอ่านงานวิชาการ ค่าน้ำมันรถ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประมาณ 11 ล้านบาท ทั้งนี้ส่งผลให้มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีคำสั่งไล่ออกและปลดออกจากราชการผู้เกี่ยวข้อง รวม 2 คน ดังนี้1.อดีตอาจารย์ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ที่เกษียณอายุราชการแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีคำสั่งเมื่อวันที่ 22 มิ.ย.2564 ระบุเรื่องลงโทษปลดออกจากราชการ โดยระบุว่า บุคคลดังกล่าวกระทำความผิดวินัย ฐานประมาทเลินเล่อไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ แบบแผนหรือนโยบายของทางราชการ ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง เป็นการกระทำความผิดวินัยร้ายแรง ตามมาตรา 39 วรรคห้า แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ผู้ถูกลงโทษสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุธรณ์และร้องทุกข์ (ก.อ.ร.) ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่รับทราบคำสั่งนี้ ทั้งนี้ตั้งแต่ 30 ก.ย.2562

2.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดมหาวิทยาลัย โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีคำสั่งลงวันที่ 19 ก.ค.2564 เรื่อง ไล่ออกเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดมหาวิทยาลัย ระบุว่า มีการกระทำความผิดทางวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการและเป็นความผิดวินัยร้ายแรงตามมาตรา 39 วรรคสาม แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมประกอบข้อ 29 วรรคสาม ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหนักพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2562 ทั้งนี้ผู้ถูกลงโทษสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่รับทราบคำสั่งนี้

ศาสตรเมธี ดร.สุทธิพงศ์ กล่าวด้วยว่า จากเอกสารหลักฐานที่ตรวจพบ คาดว่ามีการดำเนินการกันเป็นกลุ่ม จึงได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งขึ้นเพื่อขยายผลการตรวจสอบหาผู้กระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เพิ่มเติม ส่วนความเสียหายที่ตรวจพบ มูลค่า 11 ล้านบาท ได้รับแจ้งว่ากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้สอบถามมายังมหาวิทยาลัย เพื่อหาตัวผู้รับผิดชอบความเสียหายดังกล่าว แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปนอกจากนั้นยังพบว่า กรณีเอกสารที่ตรวจพบว่ามีการปลอมแปลงลายเซ็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ทั้ง 97 ฉบับ เป็นการประเมินผลงานทางวิชาการในการขอตำแหน่ง รศ. และ ผศ. ของอาจารย์รวม 55 คน ซึ่งยังไม่ได้ข้อสรุปเช่นเดียวกันจะมีการดำเนินไปในทิศทางใดต่อไป

ข้อมูล : แจ้งข่าวชาวสารคาม

ติดตามข่าวสารผ่าน Line สำนักข่าวคชสีห์นิวส์

คชสีห์นิวส์ 49
คชสีห์นิวส์ 49
บรรณาธิการข่าวอุบัติเหตุ

ข่าวยอดนิยมในสัปดาห์

W3Schools