วันพุธ, พฤษภาคม 29, 2024
หน้าแรกภูมิภาคท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมประชาพิจารณ์แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 -2570) ของ สบยช. พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้อง

จังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมประชาพิจารณ์แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 -2570) ของ สบยช. พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้อง

-

อ่านข่าวนี้กดที่นี่

วันนี้ (16 พ.ค. 66) เวลา 09.00 น. หน่วยงานราชการและภาคประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมการทำประชาพิจารณ์แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) โดยมี นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการ สบยช. กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ในปัจจุบันประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงไปในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมือง รวมทั้งด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว กรมการแพทย์ โดย สบยช. ตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติขององค์กร และเห็นถึงความจำเป็นในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นทิศทางในการดำเนินงาน การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม สามารถขับเคลื่อนองค์กรไปพร้อมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ขึ้น เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และแผนงานโครงการต่าง ๆ ให้เกิดการบูรณาการ และมีทิศทางการดำเนินงานอย่างมีระบบมุ่งสู่การพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อความเป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านยาและสารเสพติดในทุกมิติ นำการพัฒนาในระดับชาติและมีศักยภาพทางการแพทย์ระดับนานาชาติ

สำหรับการจัดทำประชาพิจารณ์แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี ของ (พ.ศ. 2566 – 2570) ของ สบยช. ในวันนี้เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทั้งจากภาครัฐและภาคประชาชน เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงแผนฯ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้าไปเยี่ยมชมการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานภายใน สบยช. อย่างใกล้ชิดด้วย

คชสีห์นิวส์ 15
คชสีห์นิวส์ 15
บรรณาธิการข่าวทั่วไป

ข่าวยอดนิยมในสัปดาห์