ศปป.๕ กอ.รมน. ลงพื้นที่สำรวจความต้องการทางนวัตกรรมและเตรียมความพร้อมของพื้นที่ สำหรับ “เตาอบลมร้อนแบบถาดหมุน”

206
กดเพื่อฟังข่าวนี้

ศปป.๕ กอ.รมน. ลงพื้นที่สำรวจความต้องการทางนวัตกรรมและเตรียมความพร้อมของพื้นที่ สำหรับ “เตาอบลมร้อนแบบถาดหมุน” ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำพริกสูตรแม่ผัว ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา

เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 66 พ.อ.หญิง ปภากร เบญจขันธ์, ร.อ.กิตติชัย กาญจนาภา ตัวแทนจาก ศปป.๕ กอ.รมน. และ ศปนย.จชต. พร้อมคณะ วช. โดยมี พล.อ. วิณัฐ อินทรสุวรรณ ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิ วช. เป็นหัวหน้าคณะ, คณะผู้วิจัย มรภ.มหาสารคาม, ผู้เเทนจาก กอ.รมน.จังหวัดยะลาลงพื้นที่สำรวจความต้องการทางนวัตกรรมและเตรียมความพร้อมของพื้นที่ สำหรับ “เตาอบลมร้อนแบบถาดหมุน” ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำพริกสูตรแม่ผัว ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา

เพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของกลุ่ม โดยมีเจ้าหน้าที่ มรภ.ยะลา, เกษตรอำเภอ พร้อมทั้งประธานกลุ่มและสมาชิกเครือข่ายในพื้นที่ให้การต้อนรับ กลุ่มมีการดำเนินกิจกรรมผลิตน้ำพริกชนิดต่าง ๆ รวม 15 สูตร โดยคณะ วช. และคณะผู้วิจัย ได้ให้คำแนะนำเรื่องการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมที่เป็นลักษณะเฉพาะ สร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด…

ต่อมาเวลา 13.30 น. คณะฯ ได้ลงพื้นที่ ณ ศูนย์เรียนรู้ธุรกิจชุมชนโคเนื้อตำบลเนินงาม กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อต้นน้ำ ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลาเพื่อสำรวจความต้องการทางนวัตกรรมและเตรียมความพร้อมของพื้นที่ สำหรับ “เครื่องบดเศษไม้และใบไม้และผลิตปุ๋ยอัดเม็ด” เป็นกลุ่มที่ทำกิจกรรมการเลี้ยงวัวเป็นหลัก ผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลวัวและวัสดุที่เหลือใช้ในท้องถิ่น

ซึ่งทางกลุ่มมีความพร้อมในหลายๆด้าน มีระบบการบริหารจัดการที่ดี ได้ข้อสรุปและข้อเสนอแนะจากคณะ วช. และผู้วิจัย เป็นอย่างดี ก่อนจะนำเครื่องมือมาลงในพื้นที่จริง..

#Sherlock Holmes…