ผู้ว่าฯปทุมธานี ส่งเสริมวิถีวัฒนธรรมไทย สร้างต้นแบบผู้ปฏิบัติศาสนพิธีและมารยาทไทย เสริมสร้างค่านิยมความเป็นไทย

143
กดเพื่อฟังข่าวนี้

วันนี้ ( 21 มี.ค.66 ) เวลา 09.00 น. ที่ หอประชุมโรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง” อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างค่านิยมความเป็นไทย จังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นายคมสัน ญาณวัฒนา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานี นางลัษมา ธารีเกษ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี
คณะครู อาจารย์โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง” และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านศาสนา ในหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมโครงการ
ทั้งนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเสริมสร้างค่านิยมอันดีงาม และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีตามวิถีวัฒนธรรมไทย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ได้จัดการอบรมศาสนพิธีและมารยาทไทย ให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของส่วนราชการ สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของจังหวัดปทุมธานี จำนวน 100 คน

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจสามารถเป็นต้นแบบ นำไปปฏิบัติและขยายผลได้อย่างถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติ อีกทั้งยังเป็นสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่ด้วย โดยในการอบรม นอกจากการให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติ เรื่อง ศาสนพิธีและมารยาทไทย แล้ว ยังเพิ่มเติมในเรื่องการขอพระราชทานเพลิงศพ และขั้นตอนพิธีการต่างๆ ด้วย