จังหวัดปทุมธานี เตรียมพร้อมรับการเลือกตั้ง จัดเสวนา “สื่อสารการเลือกตั้ง 2566 ประชาชนควรรู้อะไร?” ติดอาวุธทางการสื่อสาร ให้สื่อมวลชนในพื้นที่ ร่วมขับเคลื่อนประเด็นสื่อสารการเลือกตั้งที่ประชาชนต้องการ

33
กดเพื่อฟังข่าวนี้

วันนี้ (20 มีนาคม 2566) เวลา 09.00 น. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานีจัดเสวนา “สื่อสารการเลือกตั้ง 2566 ประชาชนควรรู้อะไร?” โดย นางเสาวรีย์ อัมภสุวรรณ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี เป็นผู้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการจัดงาน และได้รับเกียรติจาก ดร.ป้องปราการ โสธรเทวาพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานี นายปริญญา ประกอบมี หัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมือง และนายปราโมทย์ ทิพย์พินิจ หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ประจำปี 2566 ในประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้ 1) การมีส่วนร่วมของสื่อมวลชนในการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี 2566 2) ความผิดข้อห้ามในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี 2566 และ 3) ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี 2566 ซึ่งได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนในเครือข่ายสื่อมวลชนจังหวัดปทุมธานีเข้าร่วมงานเสวนาฯ จำนวน 20 คน ณ ห้องประชุม สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดปทุมธานี (แห่งใหม่) อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี

.

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรองรับการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้น จากการที่อายุของสภาผู้แทนราษฎรชุดปัจจุบันจะสิ้นสุดวาระลงในวันที่ 23 มีนาคม 2566 การจัดกิจกรรมเสวนา “สื่อสารการเลือกตั้ง 2566 ประชาชนควรรู้อะไร?” จึงเป็นการเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนในพื้นที่ได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งประจำปี 2566 ที่ถูกต้องครบถ้วน เพื่อนำไปสื่อสารกับประชาชนพื้นที่จังหวัดปทุมธานีได้อย่างชัดเจน รวมถึงเป็นเวทีให้ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นการสื่อสารเกี่ยวกับ การเลือกตั้ง นโยบาย และทิศทางประเทศที่ประชาชนต้องการ เพื่อนำไปสู่การร่วมกันบูรณาการการสื่อสารประชาสัมพันธ์อย่างเหมาะสมและตรงกับความต้องการในพื้นที่ต่าง ๆ ภายในจังหวัดปทุมธานี โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานีและสื่อมวลชนจะร่วมกันรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ถึงความสำคัญของการใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของทุกคน เพื่อให้ประชาชนตระหนักรู้ถึงการเลือกผู้แทนราษฎรที่เหมาะสมเพื่อมาพัฒนาท้องที่ตามแบบที่ประชาชนต้องการอย่างแท้จริง ถือเป็นความร่วมมือกันทั้งในภาครัฐและภาคประชาสังคมที่จะร่วมกันสร้างสังคมที่ประชาชนมีภูมิรู้ นำไปสู่การพัฒนาประเทศต่อไป

https://pathumthani.prd.go.th/…/detail/id/33/iid/167428