วันศุกร์, มีนาคม 24, 2023
หน้าแรกการเมืองโปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ.ปิดประชุมรัฐสภาฯ ครั้งที่สอง ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2566

ฟังบทความข่าว

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พระราชกฤษฎีกา ปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 หลังเปิดประชุมครบ 120 วัน ความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นั้น บัดนี้ จะสิ้นกำหนดเวลา 120 วัน ตามสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 122 และมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่สอง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้

โดยที่มาตรา 121 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสองสมัย ๆ หนึ่งให้มีกำหนดเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวัน โดยวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง ให้เป็นไปตามที่สภาผู้แทนราษฎรกำหนด และได้มีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง พ.ศ. 2565 กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ซึ่งจะสิ้นกำหนดเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวันตามสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง ในวันที่ 28กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 สมควรที่จะกำหนดให้ปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

ที่มา : https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140A011N0000000000100.pdf

การประชุมคณะ กมธ.ครั้งที่ 91

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 คณะกรรมาธิการการทหาร สภาผู้แทนราษฎร ได้จัดการประชุม นัดสุดท้าย ก็จะยุบสภา เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม N 402 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา

โดยมีท่าน นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ที่ปรึกษาคณะ กมธ. การทหาร เป็นประธาน การประชุมคณะ กมธ.ครั้งที่ 91
เพื่อพิจารณา เรื่องต่าง ๆ ดังนี้

  1. พิจารณา
    กรณีเหตุลอบวางระเบิดขบวนรถยนต์คณะรองแม่ทัพภาคที่ 4 บริเวณพื้นที่อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
  2. พิจารณาขอมติ
    ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องขอความเป็นธรรมกรณีพันเอก ชุติเทพราชสีหาอาจารย์ประจำวิทยาลัยการทัพบกแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือเข้ารับราชการนายสิบทหารบกและหลอกลวงให้ร่วมลงทุน
คณะอนุกรรมาธิการด้านการป้องกันประเทศ ประจำปี 2562-2566


ติดตามข่าวสารผ่าน Line สำนักข่าวคชสีห์นิวส์

ข่าวยอดนิยมในสัปดาห์