วันจันทร์, กันยายน 26, 2022
หน้าแรกทั่วไปผู้ว่าฯปทุมธานี สักการะพระปทุมธรรมราชและศาลหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี

ผู้ว่าฯปทุมธานี สักการะพระปทุมธรรมราชและศาลหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี

ฟังบทความข่าว

วันที่ 23 ส.ค. 2564 เวลา 09.00 น. ที่ศาลหลักเมือง ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานสักการะพระปทุมธรรมราชและศาลหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี โดยมี นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นายปรีชา พรหมเพชร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปทุมธานี นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายดรณ์ สมิตะเกษตริน ปลัดจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ร่วมกันประกอบพิธี ที่บริเวณศาลหลักเมืองปทุมธานี

เสาหลักเมืองจังหวัดปทุมธานีได้จัดสร้างขึ้น เมื่อปี พุทธศักราช 2519 สืบเนื่องจาก เมื่อครั้ง ท่านสุธี โอบอ้อม ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้พิจารณาเห็นว่า ปทุมธานีมีความเป็นถิ่นฐานบ้านเมือง/มาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน แต่ยังไม่มีหลักเมือง ที่เป็นปูชนียสถานอันมั่นคงเป็นที่สักการะบูชา และรวมใจ ของชาวจังหวัดปทุมธานีมาก่อน จึงได้ร่วมกับข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานี บริจาคทรัพย์ เพื่อทำการสร้างศาลหลักเมือง และหลักเมืองตามรูปแบบของกรมศิลปากร โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 3 มกราคม พุทธศักราช 2520

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ทรงพระสุหร่ายและทรงเจิมยอดหลักเมืองเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พุทธศักราช 2521 ณ พระตำหนักจิตรดารโหฐาน พระราชวังดุสิต และพระราชทานให้นำมาประดิษฐาน ณ ศาลหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พุทธศักราช 2521โดย ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กรุณาเป็นประธาน ในพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี
พิธีกราบสักการะพระปทุมธรรมราช ซึ่งประดิษฐาน ณ หอพระปทุมธรรมราช ชาวจังหวัดปทุมธานีได้พร้อมใจกันจัดสร้างพระปทุมธรรมราช (องค์จำลอง) เนื่องในโอกาสครบรอบ 118 ปี การจัดสร้าง “พระปทุมธรรมราช” พระพุทธรูปประจำจังหวัดปทุมธานี เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ไพศาล เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช 2561

โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เป็นประธาน และฝ่าพระบาททรงเบิกเนตรด้วยพระองค์ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พุทธศักราช 2561 ณ วัดราชบพิธ สถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ได้พระราชทานนาม “พระปทุมธรรมราช” ยังความปลื้มปิติแก่พสกนิกร ชาวจังหวัดปทุมธานี ตราบถึงปัจจุบัน
บุญส่ง วงค์แสง ผสข.จ.ปทุมธานี รายงาน

ติดตามข่าวสารผ่าน Line สำนักข่าวคชสีห์นิวส์

คชสีห์นิวส์ 15
คชสีห์นิวส์ 15
บรรณาธิการข่าวทั่วไป

ข่าวยอดนิยมในสัปดาห์

W3Schools