วันศุกร์, มีนาคม 24, 2023
หน้าแรกภูมิภาคท้องถิ่นสานความร่วมมือ “ผุดโมเดลปลูกผักสนุกจัง” สร้างชุมชนสร้างสรรค์ 

สานความร่วมมือ “ผุดโมเดลปลูกผักสนุกจัง” สร้างชุมชนสร้างสรรค์ 

ฟังบทความข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู เดินหน้าเปิดตัว วังตะกูโมเดล ปลูกผัสนุกจัง “สร้างพลังการอ่าน…สู่เมืองอาหารปลอดภัยเพื่อเด็ก ปี 2” โดยมีหน่วยงานร่วมมือกันเป็นภาคีเครือข่าย สร้างกิจกรรม สร้างความสามัคคี สร้างรายได้ ในระดับครัวเรือนหมู่บ้านและชุมชน

วันที่ 3 มีนาคม 66 ที่วัดวังตะกู ต.วังตะกู อ.เมือง จ.นครปฐม พ.ท.ดร.สินธพ แก้วพิจิตร เป็นประธานเปิดงานวังตะกูโมเดล ปลูกผักสนุกจัง “สานพลังการอ่าน…สู่เมืองอาหารปลอดภัยเพื่อเด็ก ปี 2” โดยนายจรูญ ดาราสม นายก อบต.วังตะกู อ.เมือง จ.นครปฐม ประธานดำเนินการเป็นผู้กล่าวรายงาน ร่วมด้วยดร.พระครูปลัดสาธุวัฒน์ (พรหมลิขิต ยโสธโร) เจ้าคณะตำบลทัพหลวง เจ้าอาวาสวัดวังตะกู ที่ปรึกษาคณะทำงาน นายยุทธนา โพธิวิหค นายอำเภอเมืองนครปฐม นางสาวมยุรีย์ ช่างเกวียน กำนันตำบลวังตู ผู้นำชุมชน นักเรียน ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

นายยุทธนา โพธิวิหค นายอำเภอเมืองนครปฐม กล่าวว่า การจัดงานดังกล่าวเป็นการร่วมมือของหลายหน่วยงานและหลายภาคส่วน โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม แผนงานส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ และภาคีที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ตำบลวังตะกู ได้แก่วัดวังตะกู องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กศน.ตำบลวังตะกู โรงเรียนวัดวังตะกู โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังตะกู กลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ซึ่งทำให้เห็นถึงการร่วมมือร่วมใจในการจัดกิจกรรมในชุมชมและเป็นการทำให้เห็นถึงการประสานความร่วมมือในชุมชน ที่จะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายจรูญ ดาราสม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู กล่าวว่าการจัดงานดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “สานพลังชุมชนเมืองเพื่อการอ่านในเด็กปฐมวัย” ภายใต้การประสานความร่วมมือของภาคีเครือข่าย “บ้าน วัด โรงเรียน ราชการ” เพื่อร่วมกันพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ พื้นที่ต้นแบบเกษตร ปลอดสาร อาหารปลอดภัย และแหล่งเรียนรู้ชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหลวง รัชกาลที่ 9 โดยเป็นการบูรณาการโดยใช้กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเป็นกระบวนการและเครื่องมือในการขับเคลื่อนงานนี้ให้เกิดขึ้นในชุมชน ด้าน พ.ท.ดร.สินธพ แก้วพิจิตร กล่าวว่ากิจกรรมในการร่วมมือของหลายภาคส่วนที่ได้เข้ามาสร้างโครงการดีดีให้เกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งมีการเสวนาให้ความรู้เรื่องการบูรณาการเครือข่ายเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เด็กเยาวชนและผู้สูงวัย และเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกในรูปแบบต่างๆ รวมถึงประชาชนในพื้นที่ได้จัดแสดงในการสืบวัฒนธรรมพื้นบ้าน โดยยังมีการให้ความรู้ในการปรุงดิน พร้อมปลูกผัก เลี้ยงไส้เดือน ร่อนปุ๋ยไส้เดือน เลี้ยงไก่ไข่ เพาะเห็ดนางฟ้า รวมถึงการแปรรูปอาหาร ซึ่งล้วนเป็นความรู้ที่มีการถ่ายทอดให้กันทำให้เกิดมีกิจกรรมและรายได้ระดับครัวเรือนด้วย……………………….

ติดตามข่าวสารผ่าน Line สำนักข่าวคชสีห์นิวส์

ข่าวยอดนิยมในสัปดาห์