วันพุธ, กันยายน 28, 2022
หน้าแรกทั่วไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระปฐมบรมราชโองการ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระปฐมบรมราชโองการ

ฟังบทความข่าว

“ เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป “

สืบเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน กระบือไทยมีปริมาณลดลงมาก จากปี ๒๕๒๑ ที่มีจำนวนมากถึง ๖.๕ ล้านตัว แต่ในปัจจุบันจำนวนลดลงเหลือไม่ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ ตัว และผู้เลี้ยงกระบือไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งกระบือมีขนาดตัวเล็กลง ส่งผลให้สถานการณ์กระบือไทยอาจถึงขั้นวิกฤตหากไม่ได้รับการอนุรักษ์ พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี จึงได้สนองพระราชปณิธาน จัดกิจกรรมสนับสนุนและให้ความสำคัญส่งเสริมการพัฒนาและอนุรักษ์กระบือไทยขึ้น
จากสายพระเนตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง การอนุรักษ์กระบือไทยและสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สืบสาน รักษา และต่อยอด เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป

โครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยวัตถุประสงค์การพัฒนาพันธุ์กระบือให้มีลักษณะดี มีคุณภาพเพื่อเพิ่มรายได้เกษตรกร อนุรักษ์สายพันธุ์กระบือพื้นบ้าน ส่งเสริมภูมิปัญญาไทยโดยใช้วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมที่นำกระบือไทยใช้ในการทำเกษตรกรรม ต่อยอดการเลี้ยงกระบือสู่การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งปลูกฝังและสนับสนุนวิถีเกษตรกรอบดั้งเดิมของสังคมไทย ประยุกต์ใช้กับเกษตรทฤษฎีใหม่ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมเพื่อทำให้เกิดศูนย์การเรียนรู้ ด้านเกษตรกรรมและการอนุรักษ์ขยายพันธ์กระบือไทยสู่สังคม

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำเสนอเรื่องราวโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย ณ กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดินทุกวันจันทร์เวลา 23.30 น. – 00.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

ติดตามข่าวสารผ่าน Line สำนักข่าวคชสีห์นิวส์

#เอมหาชัย
#เอมหาชัยhttps://www.kochasrinews.com
ผู้อำนวยการสำนักข่าว

ข่าวยอดนิยมในสัปดาห์

W3Schools