วันศุกร์, มีนาคม 24, 2023
หน้าแรกอาชญากรรมรายงานผล “การดําเนินงานและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ” Performance Report and Exchange of Views on Combating Human...

รายงานผล “การดําเนินงานและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ” Performance Report and Exchange of Views on Combating Human Trafficking..

ฟังบทความข่าว

รายงานผลการดําเนินงานและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ Performance Report and Exchange of Views on Combating Human Trafficking

วันอังคารที่ ๓๑ มกราคม 256๖ เวลา ๑๔.00 – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สํานักงานตํารวจแห่งชาติ พลตํารวจเอก สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการ ศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และภาคประมง สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ได้ให้ความสําคัญในเรื่องการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ เพื่อให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น

จึงมีการประชุมหารือ แนวทางการแสวงหาความร่วมมือระหว่างสํานักงานตํารวจแห่งชาติ และหน่วยงานต่อต้านยาเสพติดและอาชญากรรม ต่างประเทศประจําประเทศไทย (Foreign Anti-Narcotics and Crime Community of Thailand : FANC) โดยกล่าว รายงานผลการดําเนินการค้ามนุษย์ (TIP Report) ในหัวข้อดังนี้ รูปแบบการค้ามนุษย์ในปีปัจจุบัน สถิติคดี ค้ามนุษย์และค้าประมง ความสําเร็จการดําเนินคดีในแต่ละชั้น (ตํารวจ ศาล อัยการ) การดําเนินคดีเจ้าที่รัฐ สถิติ คดีค้าแรงงานในภาคประมง และผลสําเร็จการดําเนินคดีระหว่างประเทศ

ซึ่งหน่วยงานต่อต้านยาเสพติดและอาชญากรรมต่างประเทศประจําประเทศไทย (Foreign Anti-Narcotics and Crime Community of Thailand : FANC) มีการกล่าวให้ความเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลดังต่อไปน้ี สถานการณ์ การค้ามนุษย์ในปัจจุบันหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระดับนานาชาติ การเปลี่ยนแปลงทางด้านการบังคับใช้ กฎหมายในระดับนานาชาติ ความขัดข้องและข้อเสนอแนะในการทํางานร่วมกัน เพื่อให้การทํางานร่วมกันระหว่าง สํานักงานตํารวจแห่งชาติ หน่วยงานต่อต้านยาเสพติดและอาชญากรรมต่างประเทศประจําประเทศไทย (Foreign Anti-Narcotics and Crime Community of Thailand : FANC) หน่วยงานภาครัฐในประเทศไทย

ได้แก่ สํานักงาน อัยการสูงสุด กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมสอบสวน คดีพิเศษ (DSI) สมาคมรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงาน NGOs ทํางานร่วมกันในด้านการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ..

#Sherlock Holmes…

ติดตามข่าวสารผ่าน Line สำนักข่าวคชสีห์นิวส์

คชสีห์นิวส์ 10
คชสีห์นิวส์ 10
บรรณาธิการฝ่ายการข่าว

ข่าวยอดนิยมในสัปดาห์