วันจันทร์, กันยายน 26, 2022
หน้าแรกการเมือง"จดหมายเปิดผนึก องค์การและสโมสรนิสิตนักศึกษา 19 มหาวิทยาลัย"

“จดหมายเปิดผนึก องค์การและสโมสรนิสิตนักศึกษา 19 มหาวิทยาลัย”

ฟังบทความข่าว

#จดหมายถึงสภา

จดหมายเปิดผนึก องค์การและสโมสรนิสิตนักศึกษา 19 มหาวิทยาลัย

เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎร ปกป้องสิทธิและคุ้มครองประชาชนจากการกระทำความรุนแรงของเจ้าหน้าที่รัฐ และขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่อันเข้าข่ายเกินกว่าเหตุของเจ้าหน้าที่รัฐในการเข้าสลายการชุมนุม

เรียน ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน

สืบเนื่องจากการชุมนุมของนิสิต นักศึกษา และประชาชนในการเรียกร้องให้รัฐบาลลาออก อันมีสาเหตุมาจากการบริหารประเทศล้มเหลวและไร้ประสิทธิภาพ การชุมนุมได้เกิดขึ้นและมีมาอย่างต่อเนื่องโดยที่มิได้ปรากฏว่ามีความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากประชาชนหรือผู้ชุมนุมแต่อย่างใด แต่ความรุนแรงเหล่านั้นกลับปรากฏออกมาเมื่อรัฐบาลได้ใช้อำนาจคุกคามประชาชนผู้ออกมาเรียกร้องและผู้เห็นต่างทางการเมือง อาทิ การใช้อำนาจทางกฎหมายในการเข้าควบคุม จับกุม กักตัว และคุกคามสิทธิเสรีภาพของประชาชน รวมถึงการสลายการชุมนุมที่ไม่เป็นไปตามหลักสากล และเป็นการปฏิบัติหน้าที่อันเข้าข่ายใช้ความรุนแรงเกินกว่าเหตุต่อผู้ชุมนุม จนเป็นเหตุให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บ ดังปรากฏในภาพข่าวและสื่อออนไลน์ โดยเหตุการณ์ข้างต้นที่ประชาชนกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ เป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นอย่างยิ่งในประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

อนึ่ง ถึงแม้สถานการณ์ข้างต้นที่เกิดขึ้นอย่างซ้ำแล้วซ้ำเล่า และอาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคต องค์การและสโมสรนิสิตนักศึกษาทั้ง 19 มหาวิทยาลัย พบว่ามีเพียงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบางท่านที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนของประชาชนอย่างแท้จริง แต่ยังมิเห็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีกหลายท่านและกรรมาธิการที่มีส่วนเกี่ยวข้องออกมาแสดงออกอย่างจริงจังและชัดแจ้งในการปกป้อง คุ้มครอง และให้ความปลอดภัยทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้แสดงออกทางการเมืองและผู้เห็นต่างทางการเมืองซึ่งล้วนเป็นสิทธิอันชอบธรรมในระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนทุกคนพึงมี การนิ่งเฉยและมิได้มีการดำเนินการอย่างจริงจังและชัดแจ้งต่อการใช้อำนาจที่ไม่เป็นธรรมจะก่อให้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงเช่นเดิมขึ้นอีกและอาจจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างแน่นอน จึงเป็นสิ่งที่ยอมรับมิได้

องค์การและสโมสรนิสิตนักศึกษา 19 มหาวิทยาลัย ในฐานะผู้แทนนิสิตนักศึกษาและประชาชน ผู้ซึ่งประสบพบเจอกับสถานการณ์อันไม่เป็นธรรมเหล่านี้ จึงขอเรียกร้องให้สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นองค์กรนิติบัญญัติอันมีหน้าที่ถ่วงดุลอำนาจของฝ่ายบริหาร และกรรมาธิการที่มีส่วนข้องของสภาผู้แทนราษฎร ใช้บทบาทหน้าที่ในฐานะตัวแทนของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจังและชัดแจ้งเพื่อปกป้อง คุ้มครอง และให้ความปลอดภัยทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงขอเรียกร้องให้สภาผู้แทนราษฎรดำเนินการตามข้อเรียกร้องดังต่อไปนี้

1. ให้มีการแสดงออกอย่างจริงจังและชัดแจ้งในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้อง คุ้มครอง และให้ความปลอดภัยทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของนิสิต นักศึกษา และประชาชนผู้เข้าร่วมการชุมนุมอย่างแท้จริงและเป็นรูปธรรม รวมถึงต้องไม่นิ่งเฉยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

2. ให้มีการใช้อำนาจนิติบัญญัติในการตรวจสอบการใช้อำนาจและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐในการปฏิบัติต่อประชาชนผู้แสดงออกทางการเมืองและผู้เห็นต่างทางการเมืองว่าเข้าข่ายใช้กำลังและความรุนแรงเกินกว่าเหตุ รวมถึงเป็นไปตามหลักสากลหรือไม่

3. ให้มีการสืบสวนและสอบสวนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าข่ายกระทำความรุนแรงเกินกว่าเหตุ หากไม่เป็นไปตามหลักกฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชน และหลักสากล ต้องดำเนินการนำผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามหลักการสากล

4. ให้มีการรับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งต่อร่างกาย จิตใจ และทรัพย์สินที่เกิดขึ้นกับนิสิต นักศึกษา และประชาชนผู้เข้าร่วมการชุมนุม หากพิสูจน์ได้ว่าเป็นผลมาจากการกระทำที่มิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ

5. ให้มีการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่รัฐในเรื่องของการปฏิบัติต่อนิสิต นักศึกษา และประชาชนผู้เข้าร่วมการชุมนุม โดยให้ตั้งอยู่บนหลักพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ หลักสิทธิมนุษยชน และหลักกฎหมาย

ในการนี้ องค์การและสโมสรนิสิตนักศึกษา 19 มหาวิทยาลัย ในฐานะหนึ่งในองค์กรที่เคารพและเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตย ขอให้สภาผู้แทนราษฎรปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจังและชัดแจ้งในการปกป้อง คุ้มครอง และให้ความปลอดภัยทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้แสดงออกทางการเมืองและผู้เห็นต่างทางการเมือง ขอให้ตรวจสอบและพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ว่าสมควรเกิดขึ้นหรือไม่ และขอให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านในฐานะผู้แทนของประชาชนคนไทยทุกคน จงปฏิบัติหน้าที่ของท่านที่ควรมีต่อประชาชนอย่างแท้จริง

ขอแสดงความนับถือ
องค์การและสโมสรนิสิตนักศึกษา 19 มหาวิทยาลัย

ติดตามข่าวสารผ่าน Line สำนักข่าวคชสีห์นิวส์

#เอมหาชัย
#เอมหาชัยhttps://www.kochasrinews.com
ผู้อำนวยการสำนักข่าว

ข่าวยอดนิยมในสัปดาห์

W3Schools