วันพุธ, กันยายน 28, 2022
หน้าแรกท่องเที่ยวอพวช. ชวนค้นพบความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์และสนุกไปกับการท่องโลกดิจิทัลในนิทรรศการ “ดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อสังคมที่ยั่งยืน” (Digital Pops)

อพวช. ชวนค้นพบความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์และสนุกไปกับการท่องโลกดิจิทัลในนิทรรศการ “ดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อสังคมที่ยั่งยืน” (Digital Pops)

ฟังบทความข่าว
วันนี้ (5 ก.ค.65) เวลา 14.30 น. ที่  พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานีนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการ “ดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อสังคมที่ยั่งยืน” ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยมี ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการฯ
   นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า “ปัจจุบันการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลมีความจำเป็นและถือเป็นรากฐานสำคัญของประเทศ เพื่อการขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital transformation) จำเป็นต้องให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม พร้อมเดินหน้าสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นคง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อต่อยอดการศึกษา วิจัยและพัฒนากำลังคน รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศ พร้อมส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนมีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์และสร้างความตระหนักให้กับสังคม รู้จักใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน และสามารถนำไปต่อยอดเพื่อพัฒนาประเทศต่อไป

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ชวนค้นพบความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์และสนุกไปกับการท่องโลกดิจิทัล ในนิทรรศการ “ดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อสังคมที่ยั่งยืน” (Digital Pops) เรียนรู้เรื่องราวในการพัฒนาและความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน พร้อมยกระดับทักษะองค์ความรู้ในด้านดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน เพื่อสามารถนำไปต่อยอดและเกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลต่อไปได้ในอนาคต สำหรับการจัดแสดงนิทรรศการ “ดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อสังคมที่ยั่งยืน” ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ถือเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับสังคมไทย พร้อมยกระดับทักษะและองค์ความรู้ในด้านดิจิทัล โดยสามารถนำไปต่อยอดและเกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลต่อไปได้ในอนาคต ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน โดยหวังว่าเยาวชนและประชาชนจะได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ผ่านนิทรรศการและกิจกรรมชุดนี้ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณค่าให้กับเยาวชนและประชาชนในประเทศ”

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า “พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช. มีเป้าหมายในการสร้างความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งทักษะกระบวนการคิดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเป็นหนึ่งในแหล่งเรียนรู้ที่จะช่วยสนับสนุนการเตรียมความพร้อมให้กับสังคมเพื่อการขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital transformation) ตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้ง เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับคนทุกเพศทุกวัยที่เปรียบเสมือนเป็นดินแดนแห่งการค้นพบมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้สนุกในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมส่งเสริมการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลในอนาคต โดย อพวช. ได้เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างความเข้าใจเรื่องความรู้พื้นฐานในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และสร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับประโยชน์และความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน จึงได้จัดแสดงนิทรรศการชุด “ดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อสังคมที่ยั่งยืน” ขึ้น
นิทรรศการ “ดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อสังคมที่ยั่งยืน” ผู้เข้าชมจะได้เรียนรู้เรื่องราวในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งจัดแสดงในรูปแบบที่ทันสมัย ออกแบบอย่างสวยงามในแนว Pop Art เน้นการมีส่วนร่วมอย่างสนุกสนาน ผ่านชิ้นงานมัลติมีเดีย (Multimedia) และสื่อปฏิสัมพันธ์ (interactive stations) ผสมผสานด้วยชิ้นงานจัดแสดงที่เน้นของจริงและเทคโนโลยีล้ำสมัย ตื่นตาตื่นใจไปกับ “คอมพิวเตอร์เครื่องแรกของประเทศไทย” และพลาดไม่ได้ที่จะชวนคุณไปทำความรู้จักกับ “Unitree” หุ่นยนต์สุนัขตรวจการณ์อัจฉริยะ ซึ่งในนิทรรศการฯ จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด 7 โซนด้วยกัน ได้แก่ 1.คอมพิวเตอร์ (Computer) : เรียนรู้พัฒนาการของเครื่องคอมพิวเตอร์และบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้อง 2.ตรรกศาสตร์และอัลกอริทึม (Logic and Algorithm) : เรียนรู้ตรรกศาสตร์และอัลกอริทึมกับการทำงานของคอมพิวเตอร์ 3.การเข้ารหัส (Coding) : มาทำความรู้จัก Coding 4.การเขียนโปรแกรม (Programming) : เรียนรู้การเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างระบบสมองกล 5.คอมพิวเตอร์เชิงควอนตัม (Quantum Computer) : มาทำความเข้าใจความหมายของคอมพิวเตอร์ในเชิงควอนตัม 6.ทักษะความเข้าใจเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) :

รู้จักประโยชน์ของทักษะความเข้าใจเทคโนโลยีดิจิทัลและแนวโน้มของสังคมดิจิทัลในอนาคต และ 7.ฮัลโหล, เวิลด์ (Hello, World) : มารู้จักประวัติภาษาคอมพิวเตอร์อย่าง “Hello World” โดยนิทรรศการฯ ชุดนี้จะช่วยให้ผู้เข้าชมทุกคนได้ค้นพบความมหัศจรรย์ของเทคโนโลยีดิจิทัลกันอย่างสนุกสนานอย่างแน่นอน” นอกจากนี้ ผู้เข้าชมจะได้สนุกไปกับกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ อาทิ กิจกรรม IT LAB ที่สนุกไปกับภารกิจควบคุมหุ่นยนต์ เรียนรู้การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย พร้อมพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา เพลิดเพลินไปกับกิจกรรม IT Workshop ที่พัฒนากระบวนการคิดและเสริมสร้างทักษะการสื่อสารและความคิดสร้างสรรค์อย่างสนุกสนาน
สำหรับผู้เข้าชมที่สนใจชมนิทรรศการ “ดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อสังคมที่ยั่งยืน” สามารถเข้าชมได้ ณ โถงนิทรรศการชั้น 1 พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เปิดให้บริการทุกวันพุธ – ศุกร์ เวลา 09.30 -16.00 น. วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.30 -17.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร 0-2577-9999 ต่อ 2122, 2123 หรือ www.nsm.or.th

ติดตามข่าวสารผ่าน Line สำนักข่าวคชสีห์นิวส์

คชสีห์นิวส์ 15
คชสีห์นิวส์ 15
บรรณาธิการข่าวทั่วไป

ข่าวยอดนิยมในสัปดาห์

W3Schools