วันพุธ, มิถุนายน 29, 2022
หน้าแรกภูมิภาคโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดพิธีวันเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดพิธีวันเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2565

ฟังบทความข่าว

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น.นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็๋นประธานในพิธีที่วันเกียรติยศ ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอภูกามยาว ผู้ปกครองนักเรียน เข้าเข้าร่วมในพิธี “วันเกียรติยศ” ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นโรงเรียนในโครงการพิเศษ ที่กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึง พระเมตตา พระมหากรุณาธิคุณและเพื่อน้อมถวายเป็นราชสักการะแด่องค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีต่อการศึกษาของชาติ มีเขตพื้นที่บริการ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ปัจจุบันมีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 243 คน พิธีวันเกียรติยศถือเป็นพิธีการที่สำคัญยิ่งของโรงเรียน เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีระเบียบวินัย มีความรักและเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ และเพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ ในสถาบัน
อันทรงเกียรติแห่งนี้ และตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มี คุณลักษณะที่ดีงามในตนเอง พร้อมที่ จะเป็นคนดีของสังคม และยังเป็นการสร้างความรัก ความผูกพันระหว่างโรงเรียนนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนที่สำคัญพิธีประดับเครื่องหมายและหมวกในเครื่องแบบราชพิธี ถือเป็นพิธีอันทรงเกียรติของโรงเรียนที่จัดให้กับนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2565 ที่เข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 41 คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ใหม่ จำนวน 5 คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ใหม่จำนวน 1 คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 12 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ใหม่ จำนวน 1 คน รวม 60 คน การจัดพิธีวันเกียรติยศในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก อำเภอภูกามยาว ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารโรงเรียน และหัวหน้าส่วนราชการตลอดจนถึงผู้ปกครอง นักเรียนทุกคน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ตั้งปฏิญาณว่าจะเป็นสถานศึกษาที่พัฒนาการศึกษาและพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพในทุกด้าน พร้อมเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทแห่งองค์พะบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เจริญรอยตามพระจริยวัตร ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมเป็นพลเมืองดีของชาติสืบไป…

ติดตามข่าวสารผ่าน Line สำนักข่าวคชสีห์นิวส์

ข่าวยอดนิยมในสัปดาห์

W3Schools