วันพุธ, มิถุนายน 29, 2022
หน้าแรกการเมือง28 มิถุนายน​ 90 ปี​ รัฐสภา​ไทย​ มาย้อนดูความเป็​นมาอาคารรัฐสภาไทย​ จาก​พระที่นั่งอนันตสมาคม...สู่สัปปายะสภาสถาน

28 มิถุนายน​ 90 ปี​ รัฐสภา​ไทย​ มาย้อนดูความเป็​นมาอาคารรัฐสภาไทย​ จาก​พระที่นั่งอนันตสมาคม…สู่สัปปายะสภาสถาน

ฟังบทความข่าว

รัฐสภาไทยเป็นสถาบันทางการเมืองที่ใช้อำนาจนิติบัญญัติในฐานะผู้แทนปวงชนชาวไทย ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีหน้าที่หลักในการออกกฎหมาย ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน และให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญของประเทศ ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด

รัฐสภาของประเทศไทยเกิดขึ้นภายหลังเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ พ.ศ. 2475 และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ได้พระราชทานพระที่นั่งอนันตสมาคมให้ใช้เป็นที่ประชุมสภา พระที่นั่งอนันตสมาคมจึงเป็นอาคารรัฐสภาแห่งแรก ซึ่งใช้เป็นสถานที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรของผู้แทนราษฎรไทยชุดแรก เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 และใช้เป็นที่ประชุมจนถึงปี 2517 ทั้งยังเป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีและรัฐพิธีสำคัญต่าง ๆ อาทิ พระราชพิธีสถาปนาสยามมกุฎราชกุมาร พระราชพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญ รัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภา

พระที่นั่งอนันตสมาคมสร้างขึ้นเมื่อปี 2450 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ บริเวณลานพระราชวังดุสิต ด้วยทรงมีพระราชประสงค์ ให้ใช้เป็นที่รับรองแขกบ้านแขกเมืองราชอาคันตุกะและสถานที่สำหรับประชุมปรึกษาราชการแผ่นดิน โดยทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) เป็นแม่กองจัดการก่อสร้าง นายมาริโอ ตามานโย สถาปนิกชาวอิตาลีเป็นนายช่างออกแบบ ศาสตราจารย์แกลิเลโอ คินี และนายซี ริกุลี เป็นช่างเขียนภาพ

องค์พระที่นั่งฯ สร้างด้วยหินอ่อนจากเมืองคารารา ประเทศอิตาลี ด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาการแห่งอิตาลี ลักษณะเป็นอาคารสูง 2 ชั้น มีโดมใหญ่อยู่ตรงกลาง และรายล้อมด้วยโดมเล็กอีก 6 โดม ชั้นบนเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ ซึ่งแบ่งเป็นห้องโถงประชุมและห้องโถงสำหรับประกอบพิธีต่าง ๆ ส่วนชั้นล่างประกอบด้วยห้องขนาดเล็ก 10 ห้อง ห้องขนาดกลางและใหญ่ อย่างละ 2 ห้อง และมีห้องโถงตรงกลางอีก 1 ห้อง

ต่อมา เมื่อจำนวนสมาชิกสภาเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของจำนวนประชากรไทยที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้พระที่นั่งอนันตสมาคมคับแคบเกินกว่าที่จะใช้เป็นที่ประชุมสภาได้อีกต่อไป คณะรัฐบาลชุดจอมพล ถนอม กิตติขจร จึงได้กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ขอพระราชทานที่ดินทางทิศเหนือของพระที่นั่งอนันตสมาคม บริเวณถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ซึ่งเดิมเป็นของหน่วยรถถัง กรมตำรวจ เพื่อจัดสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ให้มีพื้นที่มากกว่าเดิม ซึ่งได้แก่ อาคารรัฐสภา ถนนอู่ทองใน​ โดยอาคารรัฐสภาแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี 2513 แล้วเสร็จในปี 2517 ประกอบด้วยอาคาร 3 หลัง ได้แก่ อาคารห้องประชุมรัฐสภาและสำนักงานเลขาธิการรัฐสภา อาคารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และอาคารสโมสรรัฐสภา โดยมีการใช้อาคารห้องประชุมรัฐสภาฯ เป็นที่ประชุมรัฐสภาครั้งแรก เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2517 ซึ่งต่อมาได้มีการก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมอีกหลายหลังภายในอาณาบริเวณของรัฐสภา อาทิ อาคารรัฐสภา 2 อาคารสโมสรรัฐสภาเล็ก อาคารกองรักษาการณ์และฝ่ายอาคารสถานที่

อย่างไรก็ตาม เนื่องมาจากจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาที่เพิ่มขึ้นตามจำนวนประชากรของประเทศ ตลอดจนจำนวนข้าราชการผู้ทำหน้าที่สนับสนุนภารกิจของสมาชิกรัฐสภาที่เพิ่มขึ้น คณะรัฐบาลชุดนายสมัคร สุนทรเวช จึงมีมติเห็นชอบอนุมัติงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ บนที่ดินราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) เขตดุสิต กรุงเทพฯ ภายใต้การออกแบบของนายธีรพล นิยม ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรม) และคณะ จากบริษัทสงบ 1051 ซึ่งชนะการประกวดแบบอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ในชื่อ “สัปปายะสภาสถาน” ซึ่งหมายถึง “สภาแห่งความสงบร่มเย็นและปัญญา”

อาคารรัฐสภาแห่งใหม่เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี 2554 มีรูปแบบอาคารเป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ ลักษณะเป็นอาคารสูง 9 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น รวม 11 ชั้น การตกแต่งภายในอาคารเป็นแบบอาคารสมัยใหม่ ซึ่งคำนึงถึงระบบการทำงานของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาที่ต้องสอดประสานกันตามบทบาทหน้าที่ขององค์กรนิติบัญญัติภายใต้รัฐธรรมนูญ มีห้องประชุมสภาเป็นรูปทรงครึ่งวงกลม 2 ห้อง คือห้องประชุมพระสุริยันสำหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร และห้องประชุมพระจันทราสำหรับการประชุมวุฒิสภา

แม้ว่าสัปปายะสภาสถานจะเป็นอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ แต่พระที่นั่งอนันตสมาคม และอาคารรัฐสภา ถนนอู่ทองใน ยังคงเป็นสถานที่ซึ่งอยู่ในความทรงจำของผู้คน ในฐานะสถานที่ที่ครั้งหนึ่งเคยใช้เป็นสถานที่ประชุมของรัฐสภาไทย ในการทำหน้าที่ด้านนิติบัญญัติแทนปวงชนชาวไทยภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

Cr.รายการ ร้อยเรื่อง…เมืองไทย

ติดตามข่าวสารผ่าน Line สำนักข่าวคชสีห์นิวส์

#เอมหาชัย
#เอมหาชัย
ผู้อำนวยการสำนักข่าว

ข่าวยอดนิยมในสัปดาห์

W3Schools