วันจันทร์, กันยายน 26, 2022
หน้าแรกพระราชสำนักราชกิจจานุเบกษาราชกิจจาฯประกาศ‘การให้บริการรับขึ้นเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล’

ราชกิจจาฯประกาศ‘การให้บริการรับขึ้นเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล’

ฟังบทความข่าว

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เว็บไชต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง “การให้บริการรับขึ้นเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล” โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการให้บริการรับขึ้นเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล กรณีคุณสมบัติของผู้ขอรับเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. ๒๔๘๙

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบความในข้อ ๑๐

แห่งระเบียบธนาคารออมสิน ฉบับที่ ๖๑๒ ว่าด้วยการให้บริการทางการเงิน จึงกําหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการให้บริการรับขึ้นเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล ดังนี้

ติดตามข่าวสารผ่าน Line สำนักข่าวคชสีห์นิวส์

คชสีห์นิวส์ 5
คชสีห์นิวส์ 5https://www.kochasrinews.com
บรรณาธิการไอที

ข่าวยอดนิยมในสัปดาห์

W3Schools